De la superioritat intel·lectual a la moral en la Orèstia d’Èsquil

Adrados, F.R. (1995), Societat, amor i poesia en la Grècia antiga, Madrid, Aliança.

Alamillo, A. (1981), Sófocles, Tragèdies, Col·lecció Biblioteca. Clàssica Gredos, Vol. 40.

Barcelona Sánchez, A. (1992), “El llenguatge de l’amor romàntic en anglès i en espanyol”, en Atlantis XIV 1-2, Múrcia 1992, 5-27.

Beger, A. – Jäkel, O. (2009), “ANGER, LOVE and Sadness revisited: differences in emotion Metaphors between experts and laypersons in the gènere psychology guides”, en Metaphorik. de 16/2009, 87-108.

Bettenworth, A. (2003), “Ovid, Apollonius und Sappho: die Liebessymptomatik der Medea in Ov. Met. 7, 74-88”, Philologus 147 (1), 101-113.

Brioso Sánchez, M. (2000) “l’amor, de la Comèdia Nova a la Novel·la”, en M. Brioso Sánchez i A. Villarrubia Medina (edd.), Consideracions al voltant de l’amor en la literatura de Grècia antiga, Sevilla.

Brown (1987) Sophocles: Antigone, Warminster.

Boys-Stone, G.R. (2003), Metaphor, Allegory, and the Classical Tradition, Oxford, U.P.

Cabell Pi M. (2006), “El tòpic de la malaltia d’amor en el Hipòlit d’Eurípides”, en Manual pràctic per a la innovació docent en la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, 29- 47.

Cabell Pi M. (2012), “El tòpic de la malaltia d’amor en la literatura grega d’època hel·lenística”, Revista Esfera nº 3, 38-57.

Cairns, D. (2016) “Mind, Body, and Metaphor in Ancient Greek Concepts of Emotion”, L’Atelier du centre de recherche historique 16, 2-18.

Dodds, ER (1983), Els grecs i l’irracional, Madrid, Aliança.

Douterelo, I. (1997), “el lèxic i el tema de l’amor a Las Traquinias de Sòfocles”, Quaderns de filologia clàssica. Estudis grecs i indoeuropeos, 7, 195-206.

Esposito, I. (2002), “Il pubblico de el mim popolar i nell’Egitto tolemaico: Dryton i il Grenfellianum”, Eikasmos, 13, 199-214.

Fauconnier G .- Turner M. (2002), The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind ‘s Hidden Complexities, New York, Basic Books.

Fauconnier, G. – Turner, M. (1998), “Conceptual integration Networks “, Cognitive Science, 22, 2: 133-187.

Flory, S. (1978), “Medea ‘s right hand. Promises and revenge”, Transactions of the American Philological Association; CVIII, 69-74.

Gentili, B. ( 1972), “Il” letto insaziato “di Medea i il tema dell’adikia a livello amorós nei lirici (Saffo, Teognide) i nella Medea vaig donar Euripide”, Studi classici i Orientali, XXI, 60-72.

Gibbs, R. W. (2008), The Cambridge handbook of metaphor and thought, Cambridge University Press.

Gibert, (2000), “Falling in Love with Euripides (Andromeda)”, ICS 24/25, 75-91.

Gonzalvez-Garcia, F. (2013), Metaphor and metonymy revisited beyond the contemporary theory of metaphor recent developments and applications, John Benjamins Publishing Company.

Grady, JE, Oakley, T. & Coulson, S. (1999), “Blending and Metaphor”, in: Gibbs, R. & Stehen, G. (Eds.), Metaphor in cognitive linguistics. (Selected papers from the Fifth International ognitiveLinguistics Conference), Amsterdam, 101-124.

Grenfell, BP (1896), An Alexandrian erotic fragment and other greek papyri, Oxford, pp. 1-6.

Handl, S. – Schmid, HJ (eds.) (2011), Windows to the Mind: Metaphor , Metonymy and Conceptual Blending, Berlin / New York: de Gruyter.

Hualde, P. (2011), “Les altres Ariadnes: dones abandonades en la literatura clàssica”, en Idees de dona: facetes del que femení en l’Antiguitat / coord. per Rosario López Gregoris, Luis Unceta Gómez, 2011, 131-158.

Hualde, P. (2016), “Metàfores de l’amor en la poesia de la Grècia antiga (I): L’èpica i la lírica arcaica”, CFC (g): Estudis grecs i indoeuropeos 26, 17 -47.

Hualde (2017), “Metàfora i màgia a La Hechicera de Teòcrit”, Àgora: estudos clàssics em debat, 18, 51-79 (en premsa)

Hunter , R. (1996), Theocritus and the Archaeology of Greek Poetry, Cambridge.

Kamerbeek, J. C. (1959) (J. C.), The plays of Sophocles (Commentaries) II: The Trachiniae. Leiden, E. J. Brill.

Kövecses, Z. (1988), The Language of Love. The Semantics of Passion in Conversational Anglès. Lewisburg, PA, Bucknell University Press.

Kövecses, Z. (1986), Metaphors of anger, pride and love, Amsterdam / Philadelpha, John Benjamins.

Kövecses, Z. (1989), The language of Love, London and Toronto, Associated University Press.

Kövecses, Z. (1990), Emotion concepts, Nova York, Springer Verlag.

Kövecses, Z. (2005), Metaphor in Culture: Universality and Variation, Cambridge University Press.

Lakoff, G. – Johnson, M. (1986), Metàfores de la Vida Quotidiana, Madrid, Càtedra.

Lakoff, G.- Turner, M. (1989), més que una raó fresca. En el camp de camp de la llengua poètica, Londres, la Universitat de Chicago Press.

Lasso de la Vega, J. (1990), “El Himno Al Amor de Sófocles (Antígona 781-800)”, a Grecia Arcaica a Roma Imperial (Curces de Verano de El Escorial, 1989) Editorial Complutense, 55-79.

Lévy, E. (1985), “incest, matrimoni, sexualitat en els suplicants d’Esquili”, a la dona del món mediterrani, Lió, PP. 29-45.

Lisarrue, F. (1995), “Dones, caixes, contenidors: alguns signes i metàfores”, Reeder, ed (ed.), Pandora. Dones en Grècia Clàssica, Princeton, 91-101.

macartur, F. (2012), metàfora en l’ús del context, la cultura i la comunicació, Amsterdam, John Benjamins.

Maccormac (1985: 53-78), teoria cognitiva de la metàfora, Cambridge, premsa MIT

Márquez Guerrero, Ma (2004), “La Metáfora” El Amor es una enfermidad “a Eurípides ‘El Hipòlit”, a Easaban Torre (coord.), Actas del IV Simposio Interdisciplinar De Medicina i Literatura, Sevilla: 43-63.

Mignogna, E. (1992), “Apollonio Rodio Davanti a Saffo (Fr. 31 Voigt)”, RCCM 34, 5-15.

Morenilla, C. (2013) , “A la Búsqueda de la Armonia Cívica Lost: Eros, Afrodita i la Reformulació Dramática a Las Trageia Tardías de Sófocles”, Exemplaria Classica. Revista de Filologia Clàssica 17, 2013, Pp. 5-26.

Pagán Cánovas, C. (2009), l’emisión Erótica a la Pooesía Griega: Una familia de Redes d’Integració Conceptual desem la antigüedad Hasta El Siglo XX. Tesis Doctoral, Universitat de Múrcia.

Pagán Cánovas, C. (2010), “Emissions eròtiques a la poesia grega: una xarxa d’integració genèrica” Semiòtica cognitiva 6. 7-32.

Pagán Cánovas, C. (2011 ). “La gènesi de les fletxes d’amor: la integració conceptual diacrònica en la mitologia grega”, American Journal of Philology 132: 4. 553-579.

Pendergraft, MLB (1991), “Eros Ludeens: Apolloni” Argonautica 3, 132-41 “, materiali D de discussió per l’Analisi dei Testi Classici 26, 95-102.

Pralon, D. (1993), “Elogi Afrodita (Sòfocle, 941 Radt)”, Sofocles: el text, els personatges, la Provença, el 125-131.

Pralon, D. (1993), “Elogi Afrodita (Sophocle, 941 Radt)”, Sofocles: el text, els personatges, Provença, 1993, 125-131.

Prevagostini R. (1977), “Teocrito e Saffo. Formulari alloici i contingut Nuovi (teocr. 2,82 sgg., 106 sgg. Saph. 31,7 sgg. L.-P.) “, qucc 24, 107-118.

Prevagostini, R. (1990), “El Metafor Di Eros Che Gioca: da anacreonte ad Apolonio Rodio e Ai poeta dell’Antologia Palatina”, Ain (Filol) 12: 225-238

Ruiz de Mendoza, FJ (1998), “Sobre la naturalesa de Bleening com a fenomen cognitiu”, Journal of Pragmatics 30/3: 259-274.

Sanders, E. (2013), “La gelosia sexual i Erôs a l’Euripides ‘Medea”, Erôs a l’antiga Grècia, 41-58

Santos Domínguez, La – Espinosa Elorza, RM, Manual de Semántica Històrica, Madrid, Síntesis, 1996, 102.

Saravia de Grossi, Mi, (2007), “La Pressencia de Eros en la Poesía Dramática de Sófocles”, Classica (Brasil) 20.2, 167-181

Schmid, HJ – Handl , S. (2011), Windows a la ment. Metafora, metonimia i barreja conceptual, gruyter, ovelles.

Shore, B. (1996), Cultura en ment: cognició, cultura i el problema de Significat, Oxford University Press.

Spaafora, G. (2003), “La tempesta del Mio Cor”: Storia di una metafora della poesia arcaica al romanzo b Izantino “, Aevum (ANT), 3 (2003) 567-591.

Steen, G. – Gibbs, R. (1999), metàfora en lingüística cognitiva, Filadèlfia. O Grady, Oakley, & coouson (1999)

Zeitlin, F.I. (1996), “La política d’Eros a la trilogia danaid d’Aesquil”, en tocar l’altre. Gènere i societat en literatura grega clàssica, Chicago, pàg. 123-171.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *