Perfil d’el contractant

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE COOKIES a Societat Mercantil Estatal d’Acció Cultural, SA (En endavant, “AC / E”) compleix en el tractament de les dades personals dels seus interessats amb la legislació vigent a Espanya ia la Unió Europea, en particular, amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de l’ Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”). Per a això adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats, tot això de conformitat amb la normativa vigent.
Qui és el responsable de l’tractament de les dades personals? empresa Societat Mercantil Estatal d’Acció Cultural, SA – NIF: A-81553521 a Domicili: carrer José Abascal 4, 4t B, 28003 Madrid i Reixac Correu electrònic: [email protected] a Tlf: +34 917.004.000 a Delegat de Protecció de Dades : amor Castañeda Advocats, SL a [email protected] a +34 915.233.230
què dades personals recaptem i per a quina finalitat? a AC / e únicament tractarà dades personals que siguin adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. En aquest sentit, els interessats podran facilitar, a través dels diferents procediments establerts per a això, dades personals a AC / E, que els tractarà per a les següents finalitats sempre que els interessats hagin prestat el seu consentiment de forma específica, informada i inequívoca:
Contacte
AC / e tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar, tramitar i atendre sol·licituds d’informació, suggeriments, reclamacions i qualssevol altres comunicacions realitzades per aquests a través de visites, formularis, xarxes socials, correu electrònic o telèfon. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, dades de contacte i veu dels interessats.
Comunicacions a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar les comunicacions en general al àmbit de l’empresa i, en particular, la tramesa d’informació, catàlegs, llibres, entre d’altres. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, dades de contacte, informació comercial i dades econòmiques i financeres dels interessats.
Organització d’esdeveniments a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de tramitar invitacions a jornades, esdeveniments, exposicions, així com l’enviament d’informació relativa als mateixos. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, dades de contacte, dades de detall d’ocupació i informació comercial dels interessats.
Selecció de personal a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar la seva candidatura en els processos de selecció corresponents. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, dades de característiques personals, dades acadèmiques i professionals, dades de detall d’ocupació així com qualsevol altra informació continguda en currículums que poguessin remetre els interessats.
Artistes i prestacions d’obres culturals a AC / e tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar les relacions amb artistes i prestadors d’obres en el marc de l’activitat d’AC / e. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, dades de característiques personals, dades acadèmiques i professionals, dades de detall d’ocupació, informació comercial, dades econòmiques, financeres i d’assegurances i dades de transaccions de béns i serveis dels interessats .
Contractes a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb tercers. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives, informació comercial i dades de transaccions de béns i serveis dels interessats.
PICE a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar la participació d’artistes en el Programa per a la Internacionalització de la Cultura Espanyola ( “PICE”). per a aquesta finalitat AC / e podrà tenir accés a dades identificatives, dades de característiques personals, dades acadèmiques i professionals, dades de detall d’ocupació i dades econòmiques , financers i d’assegurances dels interessats. | seguretat a AC / e tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de garantir la seguretat de les instal·lacions mitjançant la implementació d’un sistema de videovigilància.Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a la imatge dels interessats.
Butlletí
AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat de gestionar la subscripció a la newsletter d’AC / E. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a les dades identificatives i de contacte dels interessats.
Fotogaleria i vídeos a AC / E tractarà les dades personals dels interessats amb la finalitat d’informar els usuaris de la web sobre esdeveniment, entrevistes i altres assumptes d’actualitat. Per a aquesta finalitat AC / E podrà tenir accés a dades identificatives ia la imatge de les persones interessades.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?
La base legal per al tractament o accés a dades personals de els interessats serà la següent: a Consentiment: contacte, comunicacions, newsletter, selecció de personal, organització d’esdeveniments, fotogaleria i vídeos.
Execució d’un contracte: organització d’esdeveniments, artistes i prestacions d’obres culturals i PICE.
Interès legítim: seguretat. a més, tractant-se d’una societat mercantil estatal, AC / E podrà tractar dades personals en exercici de poders públics que li fossin conferits.
Per quant de temps conservem les dades personals?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual han estat demanades, i en particular: a Quan la base de legitimació sigui l’existència d’una relació contractual, AC / e conservarà les dades personals mentre duri aquesta relació i, un cop finalitzada la mateixa, pel temps establert legalment per a la defensa o reclamació de responsabilitats derivades dels contractes. a Quan la base de legitimació sigui el consentiment de l’interessat, AC / E conservarà les dades personals mentre aquest no sigui retirat. a Quan la base de legitimació sigui l’interès legítim d’AC / E, AC / E conservarà les dades personals mentre aquest interès persisteixi o prevalgui sobre els drets i llibertats fonamentals de l’interessat. a Quan la base de legitimació sigui el compliment d’una missió en interès públic o en l’exercici de poders públics, mentre aquest interès persisteixi.
A què destinataris es comunicaran les dades personals?
En la mesura que un dels punts principals de l’activitat desenvolupada per AC / E és l’impuls d’activitats culturals realitzades per creadors espanyols a tot el món, col·laborant per a això amb institucions estrangeres, es podran transferir internacionalment dades d’artistes i col·laboradors a països fora de l’Espai Econòmic Europeu. Aquesta transferència serà necessària per a la celebració o execució d’un contracte, en interès de la persona interessada.
AC / E només podrà cedir dades de caràcter personal en els casos no recollits en el paràgraf anterior en el cas que tingui el consentiment específic, informat i inequívoc dels interessats, llevat que així l’hi imposi una obligació legal o sigui per a la defensa dels seus drets i interessos, sempre que aquests preponderen sobre els drets dels interessats.
així mateix l’informem que tercers podran tractar dades personals dels interessats per compte d’AC / E per a la prestació dels serveis sol·licitats per aquest. Aquests tercers són considerats encarregats de l’tractament i ofereixen garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades per al compliment de l’RGPD.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Dret d’accés: els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si AC / e tracta dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, a accedir als mateixos. Així mateix, tindrà dret a obtenir una còpia de les dades.
Dret de rectificació: els interessats tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.
Dret de supressió (inclòs el dret a l’oblit): els interessats tenen dret a sol·licitar la supressió de les seves dades, en l’entorn online o de forma definitiva, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin adequades, necessàries o pertinents per als fins per als quals van ser recollides.
Dret d’oposició: els interessats tenen dret a oposar-se a el tractament de les seves dades personals, per motius relatius a la seva situació particular. En aquest cas, AC / E cessarà en el tractament d’aquestes dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a la limitació de l’tractament: les persones interessades, sota la premissa que concorrin determinades condicions, poden sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas AC / E únicament podrà tractar-los, amb l’excepció de la seva conservació, per l’exercici o defensa de reclamacions, per a la protecció de drets de tercers o per raons d’interès públic.
Dret a la portabilitat de les dades: els interessats tenen dret a rebre o, si s’escau, a què AC / E faciliti a tercers les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre que aquest tractament es basi en el consentiment dels interessats i s’efectuï per mitjans automatitzats. : Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat a través de correu postal a l’adreça carrer José Abascal 4, 4t B, 28003 Madrid o mitjançant correu electrònic a [email protected] , aportant fotocòpia de l’DNI o document d’identitat.
AC / E es compromet a donar resposta a totes les sol·licituds dins el termini establert en la normativa vigent.
Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de protecció de dades (AEPD), les dades de contacte s’ofereixen a través de la pàgina web www.aepd.es a Adreces IP, links i galetes a causa dels protocols de comunicació existents a Internet, quan els interessats visiten la nostra pàgina web, AC / E rep automàticament l’adreça IP (Internet Protocol) que li ha estat assignada al seu ordinador pel seu Proveïdor d’Accés. El registre d’aquesta adreça IP serveix només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Com a regla general, la direcció IP per a un mateix usuari és diferent d’una connexió a Internet a una altra, de manera que no és possible rastrejar els hàbits de navegació a través del web per un determinat usuari.
Aquesta web conté enllaços o links a altres pàgines web. L’usuari ha de ser conscient que AC / E no és responsable de les pràctiques de privacitat ni dels continguts d’aquestes altres webs. Recomanem als interessats que siguin conscients que a l’utilitzar un d’aquests links estan abandonant la nostra web i que llegeixin detingudament les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs que recaptin dades personals.
AC / E pot utilitzar cookies quan un usuari navega per seus llocs i pàgines web amb la finalitat d’optimitzar la navegació per la mateixa. Tens més informació sobre les cookies en la nostra política de cookies.

Política de Cookies a Fem servir cookies per facilitar l’ús de la nostra pàgina web. Les cookies són petits fitxers d’informació que ens permeten comparar i entendre com els nostres usuaris naveguen a través de la nostra pàgina web, i d’aquesta manera poder millorar conseqüentment el procés de navegació. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dada personal, ni cap tipus d’informació que pugui identificar-lo. En cas de no voler rebre cookies, si us plau configura el teu navegador d’Internet perquè les esborri del disc dur del teu ordinador, les bloquegi o et avisi en cas d’instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les galetes, simplement continua en la pàgina web.
Galetes estrictament necessàries
Aquestes cookies són necessàries per al correcte ús de la pàgina web, permetent l’accés a seccions que compten amb filtres de seguretat. Sense aquestes galetes, molts dels serveis disponibles no estarien operatius.
Galetes de Navegació
Aquestes cookies recullen informació sobre l’ús que les visites fan de la web, per exemple pàgines vistes, errors de càrrega … És informació genèrica i anònima, on no s’inclouen dades personals, ni es recull informació que identifiqui els visitants; sent l’objectiu últim millorar el funcionament de la web.
A l’visitar la nostra pàgina web, acceptes la instal·lació d’aquestes cookies al teu dispositiu.
Galetes Funcionals
Aquestes galetes permeten recordar informació (com el seu nom d’usuari, idioma o la regió en la qual es troba) i característiques més personals. Per exemple, la possibilitat d’oferir contingut personalitzat basat en la informació i criteris que hagis proporcionat voluntàriament. Aquestes galetes també poden utilitzar-se per recordar els canvis realitzats en la mida de el text, fonts i altres parts personalitzables de la pàgina web. També s’utilitzen per oferir serveis addicionals sol·licitats, com veure un vídeo o comentar en un bloc. La informació que recopilen aquestes cookies pot ser anònima i no podrà ser seguida la seva activitat en altres pàgines web.
A l’visitar la nostra pàgina web, acceptes la instal·lació d’aquestes cookies al teu dispositiu.
Com administrar les cookies en els ordinadors
Si vols permetre l’ús de cookies del nostre site, si us plau segueix les següents instruccions.
Google Chrome de 1. A l’obrir el navegador, punxa “eines” a la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”. De 2. Dins d’opcions, punxa “privacitat”.
3. Marca “permetre l’administració de galetes”.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 de 1. A l’obrir el navegador, punxa “eines” a la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”.de 2. Revisa la pestanya de “Privadesa” assegurant està configurada amb un nivell de seguretat mitjà o inferior.
3. Si la configuració d’Internet no és mitjana s’estaran bloquejant les galetes.
Mozilla Firefox a 1. A l’obrir el navegador, punxa “eines” a la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”. a 2. Selecciona la icona de Privacitat
3. punxa en galetes, i marca: “permetre la instal·lació de cookies”.
Safari de 1. A l’obrir el navegador, punxa “eines” a la part superior i selecciona la pestanya de “opcions”. De 2. Punxa en la pestanya de “Seguretat” i revisa si l’opció “Bloquejar l’accés de galetes de tercers” està marcada. De 3. Punxa en “guardar”.
La instal·lació de cookies al Mac
Si tens un Mac i vols permetre l’accés de les nostres cookies en el teu ordinador, si us plau segueix les següents instruccions: a Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1. Entra a “Explorer” i selecciona “Preferències” a la barra de navegació.
2. Fes scroll cap avall fins que vegis “galetes” just a sota d’arxius rebuts. de 3. Marca “No tornar a preguntar”.
Safari a OSX a 1. Entra a Safari i selecciona “Preferències” a la barra de navegació.
2.Pincha a la pestanya de “Seguretat” i marcae l’opció “acceptar cookies” de 3. Selecciona l’opció: “Només des del site actual en què estic navegant” a Mozilla i Netscape en OSX a 1. Entra a “Mozilla” o “Netscape” i en la part superior del navegador, marca l’opció de “Preferències” de 2. Fes scroll cap avall fins que vegis “Galetes” just sota de “Privadesa i Seguretat”. De 3. Marca l’opció “Permetre l’accés de cookies només des del site actual” a Opera a 1. Entra a “Opera” i selecciona “Menú” i “Configuració” a la barra de navegació. De 2. Selecciona “Preferències” i punxa en la pestanya de “Avançat”. De 3. Marca l’opció “Accepta galetes”.

Cookie Nom Finalitat / Més informació Venciment
PHPSESSID Aquesta galeta s’usa per establir la sessió d’l’usuari que visita la nostra web. És una manera d’identificar i gestionar l’estat – les variables de sessió – per a un usuari concret, i poder moure aquesta informació a través de la nostra web. sessió
Google Analytics _utma Aquesta galeta genera un ID d’usuari únic i registra la data, la primera i l’última vegada que l’usuari va vestir la web. s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc una usuari únic. 2 anys
Google Analytics _utmb Aquesta galeta registra l’hora d’arribada a la pàgina i caduca als 30 minuts de l’últim registre de pàgina vista. S’elimina automàticament a l’canviar de web o a l’tancar el navegador. 30 minuts
Google Analytics _utmc Aquesta galeta s’utilitza juntament amb la galeta _utmb per determinar si transcorreguts més de 30 minuts a la mateixa pàgina, és procedent o no establir una nova sessió per a l’usuari. sessió
Google Analytics _utmz Aquesta galeta emmagatzema l’origen de l’visitant, el camí que ha seguit per accedir a la web ja sigui accés directe, des d’un link en una altra web, des d’un enllaç de correu electrònic, emprant determinades paraules clau en un motor de cerca, a través d’una campanya de display, o per mitjà d’un anunci d’AdWords. 6 mesos
Google Analytics _utmv És una galeta opcional, només s’usa quan a partir de les dades obtingudes de registre es volen segmentar posteriorment dades demogràfics com el sexe o l’edat dels visitants. 2 a nens

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *