I Festival d’Identitat Cultural

Política de Protecció de Dades

Autoritzo la Universitat Autònoma de Perú SAC (Des d’ara la UNIVERSITAT) perquè realitzi el tractament de les meves dades personals de conformitat amb la Llei N ° 29733 – Llei de Protecció de Dades Personals i el seu reglament el Decret Suprem N ° 003-2013-JUS, d’acord amb les següents a les següents termes i condicions: qual Primer: Acceptació de l’servicioEl servei de tramesa d’informació dels programes acadèmics serà prestat per lA UNIVERSITAT previ consentiment exprés del TITULAR de les dades personals, acceptant els termes i condicions estipulats en el present document, marcant “HE LLEGIT i ACCEPTO ELS tERMES i cONDICIONS”, si TITULAR nO està d’acord amb aquests termes i condicions lA UNIVERSITAT no pot remetre la informació requerida, ja que no existiria l’autorització corresponent per part del TITULAR.
Segon: Objecte de la autorización.LA UNIVERSITAT podrà fer ús de les meves dades personals amb la finalitat de remetre’ma informació: promocional, educativa, acadèmica i administrativa, a través de missatges electrònics personalitzats o massius per promoure els nostres serveis i productes, així com prestar el servei de Telemàrqueting a la seva adreça electrònica, així com informació respecte als diferents programes acadèmics de pregrau, postgrau, computació i idiomes, esdeveniments acadèmics , artístics, culturals i d’entreteniment organitzats per lA UNIVERSITAT, per la qual cosa podrà utilitzar la via postal, telefònica, correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació altern. qual Tercer: Confidencialitat i autorización.LA UNIVERSITAT garanteix la confidencialitat i l’adequat tractament de les dades personals recollides mitjançant aquest formulari d’autorització amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, incloent el resguard en les transferències dels mateixos, que es realitzin, en compliment de la Llei N ° 29733, per la qual cosa eL TITULAR declara tenir coneixement de la destinació i ús de les dades personals per mitjà de la lect ura de la present clàusula. qual Quart: Base de dades.Els dades del TITULAR seran emmagatzemats en un banc de dades el seu titular és la Universitat Autònoma de Perú, situada a Antigua Panamericana Sud km 16.3 Urb. La Concòrdia Mz. A, Lot 06 – Vila El Salvador. Qual Cinquè: Accés i / o modificación.EL TITULAR podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei N ° 27933 a la direcció indicada o a el següent correu electrònic [email protected] qual Sisè: mesures adoptades per a la protecció de les dades personalesLA UNIVERSITAT ha adoptat les mesures de seguretat exigides per la llei i es compromet a tractar les dades personals com informació reservada per tal de prevenir i evitar l’accés o difusió no autoritzada i assegurar l’ús apropiat de la informació.La UNIVERSITAT no es fa responsable sobre el risc de sostracció d’informació de dades personals que pugui ser realitzada per tercers, quan l’usuari realitza la transferència d’informació als servidors en els quals es troba allotjada la pàgina web a través del seu ordinador o dispositiu mòbil. qual Setè: xarxes socialesLas xarxes socials de les quals part icipan tant LA UNIVERSITAT com EL TITULAR compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat a què s’han de subjectar tots els usuaris d’aquestes xarxes. Per tal raó, li recomanem revisar les polítiques de privacitat de les xarxes socials per assegurar trobar-se de acord amb éstas.Asimismo, LA UNIVERSITAT s’allibera de tota responsabilitat que pugui ocasionar l’incorrecte funcionament i / o l’inadequat ús de les xarxes socials, la falsedat de l’contingut i la il·licitud de la forma en què aquest va ser obtingut, així com dels danys i perjudicis que es poguessin generar per les publicacions en aquestes xarxes, sent els únics responsables els usuaris de la xarxa social que hagin realitzat aquestes accions.
Vuitè: Consentimiento.En qualitat de TITULAR de les dades personals manifest el meu consentiment informat, previ, lliure, exprés, i per temps indefinit, perquè LA UNIVERSITAT pugui fer ús de les dades personals que els proporcioni, així com de la informació que es derivi del seu ús i de qualsevol informació d’accés públic. qual Novè: de la conformidad.Declaro haver rebut tota la informació necessària pa ra l’exercici lliure i voluntari dels meus drets a la protecció de les meves dades personals.

Tancar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *