Sección da atmosfera

Chámanse contaminantes atmosféricos nas sustancias e compostos que están no aire en concentracións ou niveis que poden causar danos o incomodidade para persoas, animais, vexetación ou materiais. En xeral, os contaminantes son liberados por unha fonte, o proceso coñecido como unha emisión, e na atmosfera que se moven, transfórmanse, acumulados e degradados. Como resultado destes procesos, prodúcese unha concentración de cada contaminante nun punto determinado. Esta concentración exprésase como a cantidade de contaminante por metro cúbico de aire e é coñecido como un nivel de inmadreza. Segundo a súa orixe en contaminantes atmosféricos, poden ser:

– de orixe natural: a súa presenza para a atmosfera é producida por descargas naturais. Tal é o caso de erupcións volcánicas, incendios forestais ou po de sahariano.

– de orixe antropogénica: son contaminantes vertidos por actividades humanas, como as emisións de automóbiles, as actividades industriais (centrais térmicas, industrias químicas, cemento, etc.) ou calefacción, entre outros.

Real Decreto 102/2011, do 28 de xaneiro, sobre a mellora do aire Calidade, é: “

  1. Definir e establecer obxectivos de calidade do aire, con respecto ás concentracións de dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas, chumbo, benceno , monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel e benzo (a) Pireno en aire ambiente.
  2. Regular a avaliación, mantemento e mellora da calidade do aire en relación coas substancias listadas na sección anterior e hidrocarburos aromáticos Policíclico (HAP) que non sexa o Pyrene (a) Pyrene.
  3. Establecer métodos e criterios comúns para avaliar as concentracións de substancias reguladas no parágrafo 1, Mercurio e HAP e depósitos de arsénico, cadmio, mercurio, níquel e HAP.
  4. Determinar a información á poboación e á Comisión Europea sobre as concentracións e depósitos das sustancias mencionadas nas seccións anteriores, o cumprimento dos seus obxectivos de calidade do aire, plans de mellora e outros aspectos regulados nesta norma.
  5. establecer, para amoníaco (NH3), métodos e criterios de avaliación e establecer a información para facilitar a poboación e intercambio entre as administracións.

Todo isto para evitar, previr e reducir os efectos nocivos das sustancias mencionadas sobre a saúde humana, o medio ambiente como un todo e outros bens de calquera natureza.

Para avaliar o nivel de cada contaminante, as Illas Baleares teñen unha rede de vixilancia e control de calidade do aire que mide todos estes contaminantes en tempo real: dióxido de xofre (SO2), óxidos de nitróxeno (NOx), carbono monóxido (CO), partículas (PM10), ozono (O3) e hidrocarburos como benceno (Ben), tolueno (TOL) e xileno (xyl).

  • PDF EXPLICACIÓN POLLUTANTES POLLTAS

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *