Como pasar os parámetros entre dous ficheiros de JavaScript que se require.js

Estou tentando pasar parámetros usando requirir.js, calquera obxecto , arrays, número ou cadea, pero teño un problema, para recibir o parámetro móstranme indefinido.

Obxecto

estudiante: ObjectApelEstu: "Vides"CeduEstu: "11223344"FacuEstu: "Tecno e Ing"Login_Usuario: "dfvides"NombEstu: "Diego"ProgEstu: "Sistemas"RolEstu: 1Semestre: 10

Índice

require(, function (){ require(); });

config (requiren.js)

requirejs.config({baseUrl: 'js',paths: { jquery: , login: 'proyecto/login', database: 'proyecto/db'}});

login.js (datos conteñen obxecto )

console.log(data); var estu = data.estudiante; //console.log(estu); base.iniciarbase(); base.guardar(estu);

db.js (conteñen módulo)

define(function (){ var database = { crear: function(){} --> done, tablas: function(){} --> done, insertarperfil: function(){} --fail }; }); return { iniciarbase: function (){ return database.tablas(); }, guardar: function (){ return database.insertarperfil(); } }; });

parámetros de inserción de funcións

insertarperfil: function (Estudiante){ console.log(Estudiante); var db, SqlGuardar, SqlDelete, SqlBuscar, mostrar; db = database.crear(); SqlBuscar = 'SELECT * FROM Estudiante'; SqlGuardar = 'INSERT INTO Estudiante(cedula, nombre, apellido, rol, facultad, programa, semestre) VALUES(?,?,?,?,?,?,?)'; SqlDelete = 'DELETE FROM Estudiante'; db.transaction(function (tx) { tx.executeSql(SqlBuscar, , function (tx, results){ mostrar = results.rows.length; if (mostrar === 0){ tx.executeSql(SqlGuardar, ); }else{ tx.executeSql(SqlDelete); tx.executeSql(SqlGuardar, ); } }); }); }

Devolver a función Saludo

saludoestu: function (){ var db, saludo, SqlConsulta; db = database.crear(); //id = metodosestu.setCedulaEstu(); SqlConsulta = 'SELECT nombre, apellido FROM Estudiante'; db.transaction(function (tx) { tx.executeSql(SqlConsulta, , function (tx, results){ var numero = results.rows.length; //var saludo = new Object(); for (var i=0;i<numero;i++){ saludo = { nombre: results.rows.item(i).nombre, apellido: results.rows.item(i).apellido }; //console.log(saludo); } return (saludo); }); }); } return { saludar: function (){ return database.saludoestu(); } };

Función de chamada no inicio de sesión

var n = base.saludar(saludo); console.log(n);

por riba del para usar prototipo pero tamén lanza o mesmo erro só en novos proxectos, proxectos de traballo de prototipos antigos

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *