Teràpia Ocupacional Infantil – Esclerosi múltiple: informació i tractament

TERÀPIA OCUPACIONAL EN PEDIATRIA

El terapeuta ocupacional en pediatria, va avaluar ( mitjançant escales estandarditzades i altres procediments) i tractar les habilitats motores, habilitats de processament cognitiu i les habilitats de comunicació que intervenen en l’acompliment ocupacional de l’infant i es trobin afectades. L’acompliment ocupacional de l’infant es posa en marxa a les Activitats de la Vida Diària Bàsiques (AVDB), Activitats de la vida diària Instrumentals (AVDI), joc, participació social i educació, oci.

L’abordatge pot basar-se en els següents enfocaments de tractaments:

Neurodesenvolupament (concepte Bobath), Facilitació Neuromuscular Propioceptiva, concepte Affolter, Integració Sensorial, biomecànica i enfocaments perceptiu-Cognitius i Cognitiu Conductual.

el desenvolupament ocupacional de l’infant té en compte els aspectes biopsicosocials de la mateixa; és a dir, els factors sensorimotors, perceptius, cognitius, emocionals i socials que es posen en marxa quan el nen realitza una activitat o ocupació significativa.

El terapeuta ocupacional treballa de manera conjunta i coordinada amb el fisioterapeuta, psicòleg i logopeda per aconseguir una major evolució en el tractament de l’infant.

el terapeuta ocupacional valorarà els diferents entorns de l’infant (escola, parc, domicili familiar) amb la finalitat que el nen participi en la comunitat de manera autònoma i realitzarà les modificacions oportunes.

la Teràpia Ocupacional especialitzada en pediatria, s’encarrega de la prevenció, diagnòstic funcional, tractament i investigació de les ocupacions diàries en les diferents àrees per incrementar la funció independent i millorar el desenvolupament dels nens que presenten dificultats en el seu acompliment diari. Així mateix inclou l’adaptació de les tasques o l’ambient per aconseguir la màxima independència i millorar la qualitat de vida.

Perquè un nen desenvolupi una tasca funcional, tal com : col·locar les sabates, lligar-se els cordons, escriure a el ritme dels seus companys a classe, hi ha habilitats subjacents que són prerequisits, anomenades components de l’acompliment ocupacional.

OBJECTIUS

L’objectiu general de la Teràpia Ocupacional pediàtrica i infantil és el de maximitzar el potencial individual de cada nen / a facilitant el seu desenvolupament en el seu domicili, a l’escola, en les seves activitats de la vida diària i en el joc mitjançant l’ús d’activitats terapèutiques.

d’altra banda, els objectius específics podríem resumir de la següent manera:

 • Millorar la Funció n de l’extremitat superior: abast de diferents objectes, desenvolupar la preferència manual, la coordinació oculomanual i bimanual.
 • Millorar els components d’execució en l’adherència, la manipulació, la coordinació i la integració bilateral, entre d’altres.
 • Augmentar l’autoestima de l’infant modificant i / o adaptant les seves activitats i contextos d’execució.
 • Afavorir un adequat posicionament i higiene postural.
 • Assessorament en productes de suport.
 • Fomentar la independència en activitats bàsiques de la vida diària concorde a la seva edat.

eSTRATÈGIES d’iNTERVENCIÓ

En el departament de Teràpia Ocupacional es seguiran les següents estratègies d’intervenció:

1.- Entrenament i assessorament a la família

2.- Valorar, assessorar i entrenar en ajudes tècniques per a l’adaptació de l’domicili i de l’entorn escolar: Adaptacions de joguines, materials escolars, coberts, i altres materials

3.- Selecció de l’equipament postural més adequat per evitar deformitats i afavorir el procés de rehabilitació: sistemes de posicionament i sedestació (bipedestadors, plans inclinats, cadires de rodes)

4.- Millorar acompliment funcional de l’infant perquè participi en les ocupacions significatives: joc, col·legi

5.- Prescripció, elaboració i entrenament en ortesis i pròtesis

6.- Avaluació i entrenament en les AVD

7.- Millorar i / o mantenir les habilitats funcionals per a la major autonomia possible

METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ

Avaluació: És imprescindible valorar la situació global de l’individu , amb totes les dades subjectius que es pugui obtenir, per identificar les àrees de disfunció. El propòsit de l’avaluació en Teràpia Ocupacional es pot resumir en tres grans objectius:

1 .Analizar l’acompliment de l’infant en les seves ocupacions diàries, a través de les tres àrees : cura personal, productivitat (activitats relacionades amb l’escola, i prelaborals) i joc. de 2. Valorar els components de l’acompliment ocupacional. De 3. Avaluar el context de l’exercici: la relació recíproca entre el nen i el seu ambient.

Per poder abordar l’avaluació s’utilitzen diferents instruments, alguns estandarditzats i altres no, els quals se seleccionen a partir d’un procés de raonament clínic.

Anàlisi de dades- Identificació de les àrees de disfunció: Després de la valoració, es planifica i organitza amb antelació el programa de Teràpia Ocupacional a seguir, traçant els seus objectius, comptant amb els recursos disponibles i l’opinió de l’familiar ja que són els que millor coneixen a l’infant. És important avaluar de forma continuada, dirigint i supervisant el programa de Teràpia Ocupacional a fi d’aplicar en cada cas les modificacions oportunes i deixant constància escrita de les mateixes i la seva evolució.

Planificació de la intervenció: Depenent de les necessitats de l’usuari, el professional ha d’ajustar els horaris de tractament.

iNTERVENCIÓ i tRACTAMENT

La nostra intervenció i tractament més específicament es va a concretar en:

Afavorir l’adquisició d’habilitats i destreses motores, perceptiu-cognitives i socioafectives de l’infant / aa través de el joc per aconseguir un desenvolupament harmoniós i equilibrat. Concebem a el nen / a com un ésser global on els següents aspectes estan íntimament interrelacionats entre si:

 • Aspectes motors: coordinació dinàmica general, coordinació visomanual i visopedal, equilibri, to muscular, postura, força muscular, manipulació gruixuda i fina … imprescindibles per a un bon desenvolupament motor (volteig, arrossegament, gateig, marxa, carrera, …)
 • Aspectes cognitius: sensacions propioceptives, exteroceptives, percepcions auditives, visuals, tàctils, associar, discriminar i nomenar conceptes espacials, temporals, formes, colors, mides, atenció, memòria, llenguatge (gestual, verbal, gràfic o plàstic; comprensió i expressió), imaginació, creativitat, capacitat de resoldre problemes, anticipació … presents des de l’exploració més bàsica fins a la representació.
 • Aspectes socioafectius: interès per l’entorn físic i humà, requisits bàsics de comunicació (contacte ocular, contacte corporal, po Stura correcta, intenció comunicativa, establiment de torns …), coneixement de les seves possibilitats i limitacions, pors i inseguretats, iniciativa, tolerància a la frustració, comprensió de regles bàsiques, …
 • Potenciar, en el possible, la autonomia i independència dels nens / es en la realització de les tasques de la vida diària com el vestit-desvestit, lavabo-higiene, alimentació i maneig d’estris escolars amb l’objecte que el desenvolupament personal sigui el més satisfactori i funcional possible.
 • Realització de les adaptacions en la neteja, vestit, alimentació, deambulació, joc i material escolar que afavoreixi la integració de l’infant / a en l’entorn que l’envolta, de manera que pugui vivenciar les seves accions i sentir-autor de les mateixes.

teràpia ocupacional al centre d'esclerosi múltiple teràpia ocupacional al centre d'esclerosi múltiple teràpia ocupacional i n el centre d'esclerosi múltiple

 • Assessorament a la família i al seu entorn (escola infantil) sobre el maneig davant determinades circumstàncies i de les ajudes tècniques i adaptacions necessàries eliminant o minimitzant les barreres existents que dificulten o impossibiliten l’autonomia de l’infant / a en la seva llar. En moltes ocasions es fa imprescindible la valoració i la utilització de totes aquestes ajudes tècniques i adaptacions que puguin millorar el nivell d’autonomia i que facilitin en el possible la integració de el nen / a en el seu entorn més proper. Per a això el terapeuta ocupacional assessorarà i assistirà, si es creu convenient, a el domicili per valorar la necessitat de possibles modificacions i adaptacions que permetin un desenvolupament competent, tant per al nen / a com per als seus familiars i entorn més proper.Aquestes ajudes tècniques poden ser tant productes disponibles al mercat general als que se li ha trobat una aplicació intel·ligent per resoldre un problema funcional com una modificació de l’esmentat producte a què se li realitza una adaptació o el producte dissenyat per a aquest fi concret . D’aquesta manera el terapeuta ocupacional podrà realitzar certes ajudes tècniques , adaptacions , ortesis o fèrules per assolir els objectius de funcionalitat i satisfacció proposats.

SEGUIMENT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *