Residus industrials

Els residus industrials són una modalitat de residus o deixalles generats en tasques productives de divers tipus.

En activitats econòmiques relacionades amb l’àmbit industrial i productiu, s’anomenen residus industrials aquells béns resultants sense utilitat ni aprofitament.

En aquest sentit, es poden incloure processos diversos com la producció i transformació de béns materials, el tractament químic o de neteja o qualsevol tipus d’emissió gasosa o líquida.

Exemples d’això últim serien restes de construcció, emissions a l’atmosfera o electromagnètiques, materials plàstics i multitud de productes químics.

Localització de residus industrials

Si bé és cert que existeixen residus industrials observables en empreses de tot tipus de mides, són les grans corporaci- ons industrials les que protagonitzen aquesta categoria.

En aquest sentit, s’observa la influència de la indústria pesant i el notori impacte ambiental que té.

D’aquesta manera, l’efecte d’aquestes indústries és elevat a causa de factors com la volatilitat, la inflamabilitat o la contaminació que suposen.

Característiques principals dels residus industrials

Un cop descrit el concepte, és possible destacar alguns trets significatius amb què compta aquesta modalitat residual:

  • estat de presentació: Un residu industrial pot presentar-se tant en estat líquid, sòlid i gasós.
  • Alta perillositat: En general, aquest tipus de residus té naturalesa volàtil, contaminant i fins i tot inflamable. No obstant això hi ha molts altres residus generats industrialment, menys exigents i perillosos. És el cas de fustes, plàstics i vidres.
  • Especialització: Els residus industrials necessiten un procés de tractament i eliminació altament qualificat a nivells químics, d’infraestructura o en termes d’emissions a la natura.
  • Externalització: Tenint en compte l’anterior punt, de vegades la manipulació d’aquestes restes és externalitzada per empreses o subcontractada.
  • Supervisió normativa: l’emissió o la creació d’aquests desfets està vigilada legalment, fins al punt de suposar l’existència en ocasions d’impostos especials o multes relacionades amb la seva gestió residual.

Valor dels residus industrials

la utilitat dels residus industrials no va a més enllà dels costos que suposarà el seu tractament, emmagatzematge i destrucció.

És a dir, aquest tipus de desfets no solen comptar amb una capacitat de reutilització mitjançant reciclatge.

És important assenyalar la diferència existent entre resid uo industrial amb un altre concepte com és el subproducte. Aquest últim respon a béns secundaris originats de manera casual en la producció d’altres i que compten amb un valor i una utilitat per si mateixos.

Per exemple, les emulsions de gas emeses en una fàbrica serien un residu. D’altra banda, un subproducte habitual és les serradures generat en el tractament industrial de fustes i que té per si mateix un aprofitament per separat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *