La Broma Infinita

Bases de el Concurs “Un click, deu pesos”

1) L’organitzador d’aquest Concurs (d’ara endavant: el “Concurs” ) és Telefónica Móviles Argentina SA (Des d’ara “L’Organitzador” i / o “Movistar” indistintament). La Participació en aquest Concurs és gratuïta i implica l’íntegre coneixement i acceptació d’aquestes Bases.

Definicions:

Projecte: es diu així a l’emprenedoria de l’Usuari Creador que té lloc durant un temps limitat, i que apunta a aconseguir un resultat únic, en l’òrbita de l’artístic, el social, el disseny, la invenció i / o qualsevol altre tipus de creació apta per ser presentada i difosa a la pàgina web.

Usuari Col·laborador: tota aquella persona que es registri a la pàgina web amb l’objecte d’estar habilitat i tenir la possibilitat de realitzar contribucions de diners als Projectes publicats pels Usuaris Creadors (en endavant les “contribucions”) a través de la pàgina Web.

Usuari Creador: tota aquella persona que es registri a la pàgina web amb l’objecte de pujar, donar d’alta, incorporar i / o ingressar un Projecte (a mesura que el defineix més avall), mitjançant els procediments, mecanismes i amb ple respecte als Termes i C ondicions Generals de la pàgina web www.idea.me, i a aquests Termes i condicions particulars per a Usuaris Creadors. L’Usuari Creador declara i garanteix que posseeix les capacitats i coneixements suficients per al desenvolupament dels Projectes que publicarà en Ideame, i el coneixement suficient de l’funcionament de la pàgina web.

Movistar participa en aquest Concurs únicament com a Col·laborador , conforme el definit anteriorment. Movistar no assumeix cap responsabilitat respecte de la plataforma Ideame, els termes i condicions publicades en www.idea.me, els projectes dels emprenedors o la destinació que aquests últims els donin a les sumes de diners que aportarà Movistar mensualment.

2) la participació en aquest Concurs només podrà realitzar-se: (a) entre els dies 29/06/15 i 31/05/16 inclusivament per a la col·laboració en projecte; i (b) de l’29/06/15 a l’30/05/16 per a la publicació d’un Projecte. Tindrà vigència en tot l’àmbit de la República Argentina.

3) “Un click, deu pesos” és un Concurs amb una durada limitada, conforme fos exposat en el punt anterior, i podran participar com a col·laboradors les persones físiques, majors de 18 anys, que siguin o no clients de Telefónica Móviles Argentina SA. que vulguin col·laborar en algun projecte. per presentar com “Creador” un projecte i comptar amb el benefici addicional de l’cobrament de les aportacions per a projectes, hauran de ser ( i) persones físiques majors d’edat, clients titulars dels serveis de Telefónica Móviles Argentina SA (Des d’ara “Movistar”), i (ii) les persones jurídiques clients de Movistar a través dels seus representants, que compleixin amb els requisits establerts en aquestes Bases. En tots dos casos els participants han trobar-se en estat de compte correcte i alta activa abonat .

4) Queda prohibida la participació dels menors d’edat.

5) la participació en el present concurs és totalment gratuïta per als participants, excloent qualsevol despesa en què poguessin incórrer amb motiu de la participació.

6) Formes de participació:

la participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació d’aquestes Bases i Condicions i dels Termes i Condicions de Ideame publicats en www.idea.me.

Hi ha 2 formes de participar

 1. Com a creador: un creador és una persona que presenta un projecte que necessita finançar. Per presentar un projecte ha de:
 1. Definir l’objectiu econòmic basant-se el pressupost necessari parell a portar-lo endavant, tenint en compte les comissions necessàries
 2. Plantejar un període de recaptació de fons de no menys de de 7 dies i no més de 65 dies en projectes Tot o Res, i de 65 dies en projectes Tot Suma.
 3. Determinar el tipus de recaptació. Tot o Res per a projectes que únicament recaptaran els fons si arriben al 100% o més del sol·licitat, o Tot Suma per a projectes que recaptaran els fons arribin o no el seu objectiu econòmic (exclusiu per a projectes dins de les categories d’Impacte social i Start Ups )
 4. Descriure el projecte clarament, incloure imatges i un vídeo presentació
 5. Armar un llistat de recompenses amb sumes que la gent haurà de col·laborar per portar-la-i així aconseguir un intercanvi d’un producte o servei .
 6. Escriure una descripció de qui és i els seus antecedents.

Els creadors podran gaudir de l’benefici dels fons destinats a projectes de Telefónica Móviles Argentina SA. Al seu torn, hauran de completar totes les dades personals que es requereixen en els formularis de càrrega de el projecte per Ideame.

Els creadors per poder cobrar l’import rebut per l’aportació de la comunitat Movistar, hauran de facturar la totalitat d’aquesta quantitat a Ideame qui lliurarà els fons entre els 30 dies posteriors a la finalització de el període de recaptació d’aquest projecte.

 1. Com a col·laborador: són les persones que volen aportar a través de la recompensa de $ 10 de la comunitat movistar en els projectes presentats a la plataforma per a tal fi. Únicament hauran de ser usuaris registrats de Ideame.

Tots aquells Col·laboradors que desitgen participar en el Concurs a través d’www.idea.me/comunidadmovistar i / o de www.idea.me, hauran d’analitzar els projectes seleccionats i publicats i decidir a quin projecte atorgar, mitjançant la seva clic i registre, la suma de $ 10 que es descomptarà de la suma que aportarà Movistar mensualment en el marc d’aquest Concurs, amb l’objecte d’ajudar a que es realitzin els projectes dels creadors.

els participants, mitjançant aquesta mecànica, no realitzaran aporti dinerari propi als projectes. Cada clic ocasionarà l’aportació de $ 10 per part de Movistar a el projecte elegit pel participant, que es descomptarà de la suma dinerària aportada mensualment per Movistar a aquest fi.

Tots els participants podran participar fins a 1 (una) vegada per mes i, en conseqüència, triar un sol projecte a el qual votar. Abans de la participació i d’atorgar el seu vot, els participants hauran de completar les dades personals: Nom, Cognom, Usuari, Correu electrònic i Password.

Sense perjudici d’això, els participants que vulguin realitzar aportacions dineraris propis als projectes dels creadors podran fer-ho a través de la pàgina web de Ideame (www.idea.me) segons els seus Termes i Condicions.

7) Sense perjudici d’això, els participants que vulguin realitzar aportacions dineraris propis a losproyectos dels creadors podran fer-ho a través de la pàgina web de Ideame (www.idea.me) segons els seus Termes i Condicions.

8) Movistar aportarà la quantitat de $ 50.000 (cinquanta mil pesos) mensuals , durant 12 mesos, que podran ser repartits total o parcialment durant cada mes i entre un o més projectes dels creadors seleccionats per al mes corresponent, segons quants aportacions de les persones de la comunitat hagin rebut durant aquest mes.

Si durant un em s no s’arribés a repartir la suma de $ 50.000 a causa de que no s’hagués arribat a la totalitat de 5.000 aportacions de la comunitat durant aquest mes o en cas que un creador que hagués optat per l’opció “Tot o Res” i no hagués arribat al seu objectiu, la suma que no s’hagués repartit serà acumulable amb la suma de $ 50.000 del mes següent.

Els períodes mensuals seran:

 1. de l’29 a l’30 del mes de juny de 2015
 2. de l’1 a l’31 del mes de juliol de 2015
 3. de l’1 a l’31 del mes d’agost de 2015
 4. de l’1 a l’30 de l’ mes de setembre de 2015
 5. de l’1 a l’31 del mes d’octubre de 2015
 6. de l’1 a l’30 del mes de novembre de 2015
 7. de l’1 a l’31 del mes de desembre de 2015
 8. de l’1 a l’31 del mes de gener de 2016
 9. de l’1 a l’29 del mes de febrer de 2016
 10. de l’1 a l’ 31 del mes de març de 2016
 11. de l’1 a l’30 del mes d’abril de 2016
 12. de l’1 a l’31 del mes de maig de 2016

9) Les sumes dineràries destinades per Movistar a contribuir amb els projectes dels creadors no inclouen cap altre bé o servei diferent dels esmentats precedentment, seran personals dels creadors que tinguin dret a obtenir-les, segons l’acordat amb Ideame, i no poden exigir el bescanvi per cap altra prestació, ni encara que el creador no pogués gaudir de les sumes total o parcialment per qualsevol causa. Les sumes seran dipositades als comptes virtuals que el creador tingui obertes a la plataforma de Ideame. En cap cas les sumes podran ser cedides pel creador.

Tots els costos que es derivin de l’obtenció de les sumes de diners, així com tot impost que hagi de tributar-sobre o en relació amb les mateixes, com així també les despeses en què incorri el creador quan es doni a reclamar-o fer-les efectives, estaran al seu càrrec.

els creadors hauran d’emetre una factura per la totalitat de les aportacions rebudes a través de la comunitat movistar, a Ideame Argentina SRL, perquè puguin cobrar aquests fons, sense excepció. Un cop facturat, rebran la transferència dels fons als 30 dies de rebuda la factura, en el compte bancari activa d’un banc a la República Argentina a nom de el creador.

10) Els col·laboradors que hagin participat en el Concurs només tindran dret a aportar en nom de la comunitat movistar i no obtindran cap premi per part de Ideame o Movistar o cap recompensa per part de l’creador, ja que es tracta d’una acció de tipus social i que té per objecte ajudar els creadors que participin de la plataforma Ideame.

11) Movistar no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessis patir els creadors o col·laboradors, en les seves persones o béns, amb motiu de el premi i / o per la participació en el Concurs.

12) d’acord el que preveuen els termes i condicions de Ideame, aquest podrà cancel·lar qualsevol publicació en qualsevol moment d’un projecte que no respecti el que preveu aquests termes i condicions. Això no pot ser motiu en cap cas de reclam tant per a creadors com per a col·laboradors.

13) Movistar no garanteix l’accés, possibilitat d’ús continuat, correcte funcionament i estat de www.idea.me/comunidadmovistar. Al seu torn, Movistar desconeix els continguts i serveis d’eventuals llocs enllaçats o associats a les publicacions dels creadors.

14) Tots els continguts www.idea.me/comunidadmovistar (a títol merament enunciatiu: marques, noms comercials, signes distintius, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font) són propietat intel·lectual de Movistar, Ideame o els creadors, segons correspongui , sense que pugui entendre cedits als participants ni a cap tercer.

Movistar i Ideame no posseeixen cap dret de propietat sobre el contingut dels projectes publicats pels creadors a la plataforma Ideame o en el lloc www. idea.me/comunidadmovistar

15) Movistar no tindrà obligació de publicar en els seus mitjans si els projectes dels emprenedors haguessin resultat reeixits o no. Movistar tampoc tindrà obligació d’acceptar dins de la seva pàgina curada idea.me/comunidadmovistar a tots els projectes que publiquin els creadors per més que siguin clients de Telefónica Móviles Argentina SA.

16) La participació en el Concurs és sense Obligació de Compra o contractació de cap producte o servei de Telefónica Móviles Argentina SA i / o les seves empreses vinculades.

17) Els col·laboradors i creadors presten el seu consentiment exprés a Movistar a difondre les dades personals estrictament necessàries per al compliment de la finalitat publicitari en els mitjans i formes que Movistar i Ideame lliurement determinin , sense dret a cap compensació (nom, DNI, domicili, imatges, veus, vídeos i qualsevol material pujat a el lloc www.idea.me/comunidadmovistar) en els mitjans i formes que Movistar disposi, sense dret a cap compensació per això, durant la vigència de el Concurs i fins transcorreguts vint (24) mesos de la seva finalització.

En particular, els col·laboradors, a més, faculten Movistar a informar les seves dades personals a Ideame, a l’igual que Ideame a Movistar i els creadors amb l’única finalitat de comprovar la seva participació en el Concurs. En aquest sentit, els participants garanteixen que la informació i dades personals que consignin seran exactes, precisos i veritables.

18) Les sumes dineràries no lliurades – pel motiu que sigui – quedaran en poder de Movistar, amb subjecció al que preveu el punt 8 d’aquestes bases.

19) Els col·laboradors i creadors consenten i faculten el coneixement i utilització de la informació consignada a l’hora de la participació en aquest Concurs amb fins d’actualització de la base de dades de l’empresa.

20) Movistar es reserva el dret d’establir i pronunciar-se sobre aquelles situacions o circumstàncies que no estiguin expressament previstes en aquestes Bases i Condicions, reservant així mateix el dret de cancel·lar, suspendre o modificar aquest Concurs per circumstàncies no previstes que siguin alienes a la seva voluntat.

21) el mitjà de difusió a través d’el qual es difondrà el Concurs pot ser ATL, BTL, mitjans digitals i els llocs www.idea. em, ww w.idea.me/comunidadmovistar i www.movistar.com.ar/comunidad.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *