Inversió inusual de l’cromosoma 21 en una pacient abortadora habitual

Revista Cubana de Obstet i Ginecol. 2014; 40 (3)

PRESENTACIÓ DE CAS

Inversió inusual de l’cromosoma 21 en una pacient abortadora habitual

Chromosome 21 Inversioninusual in a Recurrent Abortion Patient

Odalis Molina Gamboa, I Luis Alberto Méndez Rosado, I Anduriña Barris Martinez, I Maria Idania Viñales PedrazaII

I Centre Nacional de Genètica Mèdica. L’Havana, Cuba. de l’II Centre Municipal de Genètica Mèdica de la Lisa. L’Havana, Cuba.

RESUM

Les inversions pericéntricas estan entre els reordenaments cromosòmics balancejats més usuals, amb una freqüència d’un 1-2%. A el laboratori de citogenètica de el Centre Nacional de Genètica Mèdica es remet una pacient amb múltiples avortaments del primer trimestre del l’embaràs. Es va realitzar el cariotip en sang perifèrica a una resolució de 450 bandes. La pacient va presentar una inusual inversió pericèntrica de l’cromosoma 21 amb la fórmula cromosòmica 46, XX, inv (21) (p11.2 q21.1). Es discuteixen els possibles gàmetes resultants de la segregació meiòtica en aquesta pacient i es valoren els riscos d’avortaments i fills mal formats tenint en compte els punts de ruptura en el 21.

Paraules clau: inversió pericèntrica, cromosoma 21.

ABSTRACT

Pericentric Inversions are among the most freqüent chromosomal rearrangements with a frequency of 1-2%. A woman with repeated first trimester pregnancy prou pèrdues was referred to cytogenetic laboratory of The National Center of Human Genetics. A karyotype conventional banding technique at resolution of ~ 450 was made. The patient presented an unusual pericentric inversió 46, XX, inv (21) (p11.2 q21.1). The possible gametes es result of crossover events (during the pachytene stage of meiosi I) were discussed. The risk of miscarriages and malformed children were evaluated according the breakpoint in 21 chromosome.

Key words: Chromosome 21, inversió pericentric.

INTRODUCCIÓ

Les aberracions cromosòmiques de tipus estructural impliquen canvis en la seqüència lineal dels gens sobre els cromosomes, que poguessin provocar pèrdues, guanys o reordenació de seccions particulars dels mateixos. Una inversió és una aberració cromosòmica estructural on ocorren dos punts de ruptures en un cromosoma determinat i aquest és reconstituït amb el mateix segment, que gira 180 °. Les inversions són rearreglos equilibrats que rarament causen problemes en els portadors, però en ocasions durant la recombinació cromosòmica donen lloc a gàmetes desbalanceados que poden provocar avortaments espontanis, malformacions fetals i / o retard mental detectats postnatalment. La freqüència d’inversions pericèntrica està entre el 1-2%, per ser dels més comuns reordenaments cromosòmics estructurals. La rellevància clínica de la inversió cromosòmica és que es poden establir les bases per a la generació de gàmetes recombinants (rec) que poden portar a un embaràs anormal.1 En el present treball descrivim una inusual inversió pericèntrica de l’cromosoma 21 en una pacient amb avortaments recurrents .

Presentació de el cas

Es rep en el Centre Nacional de Genètica Mèdica una dona de 39 anys amb història de quatre avortaments espontanis del primer trimestre del l’embaràs, amb diferents parelles. Per tal motiu, es realitza cariotip i van ser analitzades 20 metafases amb bandes GTG i una resolució de 450 bandes.

RESULTATS

Les 20 metafases analitzades van mostrar un cariotip femení amb una inusual inversió pericèntrica de l’cromosoma 21 en els punts de ruptures de p11.2 i q21.1. La fórmula cromosòmica és 46, XX, inv. 21 (p11.2, q21.1) d’acord amb el sistema internacional de la nomenclatura Citogenètica 2005 (fig.).

DISCUSSIÓ

la inversió de l’cromosoma 21 és un fenomen inusual reportat en la literatura. El primer cas d’inversió pericèntrica va ser descrit per Gray et al., 2 fins a l’any 2013 havien estat reportades en la literatura de parla anglesa 15 casos.3-12 La baixa freqüència d’aquesta anomalia descrita a la literatura es deu en la nostra opinió a seva difícil detecció a causa de la petita grandària d’aquest reordenament, a l’necessitar cromosomes amb una resolució major a les 400 bandes.

Dels casos reportats, hi ha quatre que han estat diagnosticats per les recurrents pèrdues d’embarassos o infertilitat dels seus portadors. En canvi altres casos s’han reportat per presentar Síndrome de Down en la seva descendència a conseqüència de la recombinació meiòtica en el segment invertit. Aquests pacients han heretat el rec (21) dup (21q) que ha conduït a la trisomia parcial de l’cromosoma 21.10,11

La formació dels gàmetes durant la meiosi constitueix el principal problema en els portadors heterozigòtics de la inversió.Durant la meiosi I producte de la recombinació en aquest segment invertit es poden produir gàmetes recombinants amb duplicacions o delecions parcials que condueixen a embrions amb aquests desequilibris cromosómicos.1

Està demostrat que el risc durant la recombinació genètica depèn de la localització dels punts de ruptures en el cromosoma reordenat, com més distal sigui el punt de ruptura de la inversió, augmentarà el risc de el naixement d’un nen afectado.13 en aquests casos el desequilibri és menor, (duplicació o deleció) la possibilitat de el naixement d’un nen afectat s’incrementa, i la probabilitat de la recombinació serà més gran en el segment invertit. Quan en un portador d’una inversió de el cromosoma 21 s’ha presentat un nadó amb afeccions genètiques, el risc que aquest esdeveniment es repeteixi s’incrementa respecte a quan la inversió només ha afectat la fertilitat de l’individu a través d’avortaments recurrentes.1

a la pacient que es reporta el punt de ruptura és proper a l’centròmer (q21), de manera que el risc de tenir un nen amb retard mental i / o malformacions disminueix considerablement a l’ésser el segment invertit petit i disminuir la probabilitat de recombinació. No obstant això, la pacient amb avortaments recurrents del primer trimestre suggereix que la recombinació desfavorable ha passat reiteradament i que els rec (21) formats han tingut grans desequilibris incompatibles amb la vida. En aquest cas, la decisió és a favor de recombinants amb grans delecions de l’21, perquè és conegut que duplicacions en aquest cromosoma poden néixer sense més dificultats. A la pacient se li ha proposat diagnòstic prenatal per a la seva pròxima gestació davant la dificultat de l’estimació de el risc en la seva descendència. Es conclou que el cariotip anormal reportat és una causa molt probable de les pèrdues d’embarassos recurrents en aquesta dona. La causa més probable d’avortaments és el recombinant 21 amb grans delecions.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

1. Gadner RJM, Sutherland GR, Shaffer LG. Parent with a chromosomal abnormality. In: Chromosome abnormalities and genetic counseling 4th ed. New York. Oxford University Press. 2012: 67-111.

2. Gray JE, Mutton DE, Ashby DW. Pericentric inversió of chromosome 21. A possible further cytogenetic mechanism in mongolism. Lancet. 1962; 1 (7219): 21-3.

3. Fraisse J. Pericentric inversió of a chromosome 21. Study of 3 generations. Genetic counseling. J Genet Hum. 1975; 23 (Suppl): 107-11.

4. Fraisse J, Philip T, Bertheas MF, Lauras B. Six cases of partial duplication-deficiency 21 syndrome: 21 (dupq22delp23) due to maternal pericentric inversió: inv (21) (p12; q22) . A family study. Ann Genet. 1986; 29 (3): 177-80.

5. Groupe de Cytogénéticiens Français. Pericentric Inversions in man. A French collaborative study. Ann Genet. 1986; 29 (3): 129-68.

6. Léonard C, Gautier M, Sinet PM, Selva J, Huret JL. Two Down syndrome patients with rec (21), dupq, inv (21) (p11; q2109) from a familial pericentric inversió. Ann Genet. 1986; 29 (3): 181-3.

7. Miyazaki K, Yamanaka T, Ogasawara N. A boy with Down ‘s syndrome having recombinant chromosome 21 but no SOD-1 excess. Clin Genet. Dec 1987; 32 (6): 383-7.

8. Gabriel-Robez O, Ratomponirina C, Croquette M, Couturier J, Rumpler Y. Synaptonemal complexes in a subfertile man with a pericentric inversió in chromosome 21. Heterosynapsis without previous homosynapsis. Cytogenet Cell Genet. 1988; 48 (2): 84-7.

9. Tardy EP, Tóth A, Kosztolányi G. Prenatal exclusió of segmental trisomy in familial chromosome 21 pericentric inversió by fluorescence in situ Hybridization. Prenat Diagn. Set 1997; 17 (9): 871-3.

10. Ilgin Ruhi H, Tükün A, Karabulut H, Bayazit P, Bökesoy I. A Down syndrome casi with a karyotype of 46, XY, rec (21) dup (21q) inv (21) ( p11q22) derived from paternal pericentric inversió of chromosome 21. Clin Genet. May 2001; 59 (5): 368-70.

11. Oliveira R, Dória S, Madureira C, Lima V, Almeida C, Pinho MJ, et al. Inv21p12q22 del21q22 and intellectual disability, Genet. 2013.

12. Naeimeh Tayebi, Hossain Khodaei. A Rare Casi of Pericentric Inversió, Inv (21) (p12; q22) in Repeated Pregnancy. Oman Med J. novembre 2011; 26 (6): 441 3.

13. Dutrillaux B, Laurent C, Robert JM, Lejeune J. Pericentric inversió, inv (10) in a mother and aneusomy by recombination, inv (10), rec (10), in her són. Cytogenet Cell Genet. 1973, 12 (4): 245-53.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *