El consum de fibra dietètica està inversament associat amb l’estat nutricional antropomètric i amb els components de la Síndrome Metabòlic en nens i adolescents


Resum

Objectiu. Investigar la possible associació entre el consum de fibra i l’estat nutricional antropomètric en nens i adolescents, així com amb la presència de síndrome metabòlica (SM) i els seus components individuals. Materials i Mètodes. Estudi descriptiu i transversal que va comptar amb una mostra de 298 nens i adolescents d’ambdós gèneres (149 obesos) seleccionats a l’atzar de 10 a 17 anys d’edat. A tots se’ls va realitzar avaluació clínica, bioquímica, antropomètrica i dietètica. L’examen físic va incloure verificació de l’estadi puberal i presa de tensió arterial (TA). L’estat nutricional antropomètric es va determinar utilitzant el pes i la talla per calcular l’índex de massa corporal i es va mesurar la circumferència de cintura; per a l’avaluació dietètica es va emprar un qüestionari de freqüència de consum d’aliments. L’avaluació bioquímica va incloure la determinació dels nivells de glucosa (glib), insulina basal (InSb) i lípids plasmàtics. Per a l’anàlisi estadística es va utilitzar el programa SPSS per a Windows, es va aplicar la prova t de Student, ANOVA d’un factor, la prova de correlació de Pearson i chi2 de Pearson segons el cas, considerant significatius els valors de p < 0,05. Resultats. Es van trobar diferències (p < 0,05) entre eutròfics i obesos per a totes les variables analitzades a excepció de la glib; a l’comparar els obesos amb i sense SM, es van observar diferències (p < 0,05) per a totes les variables, menys per a l’edat, glib i Colesterol total. El 26,2% dels subjectes obesos presentar SM. El consum de fibra de tots els grups va estar sota de les recomanacions de l’OMS i la font principal van ser els cereals. També es va evidenciar diferència en el consum de fibra entre obesos i eutròfics (p < 0,034), però no entre obesos amb i sense SM. Es va trobar correlació inversa entre el consum de fibra total i IMC, CC, TA i glib (p < 0,05) i entre la fibra procedent de fruites amb l’IMC, CC, TA , GLib, InSb i els triacilglicèrids (p < 0,05), però positiva entre la fibra procedent de vegetals i l’IMC, CC i InSb (p < 0,05). Conclusions. El menor consum de fibra s’associa amb major presència d’obesitat i components de SM i la ingesta diària de fruites sembla incidir de forma positiva sobre la salut metabòlica de nens i adolescentes.Objective. To investigate the association between fiber consumption and anthropometric nutritional status, of Metabolic syndrome (SM) and its individual Components, in subjects of pediatric age. Materials and methods. A descriptive, cross-sectional study was designed with a randomly selected sample of 298 children and adolescents of both genders (149 obese) and 10 to 17 years of age. All of them underwent clinical, biochemical, anthropometric and Dietetic evaluation. Physical examination inclòs pubertal stage verification and arterial blood pressure (TA) .The anthropometrical nutritional per a l’estat was determined using the weight and height to calculate the BMI and the waist circumference (CC) was also Measured; a food consumption frequency questionnaire was used for the dietary evaluation. The biochemical evaluation inclòs the determination of basal glucose (glib), insulin (InSb) and plasmatic lipids levels. For the statistical analysis the SPSS program for Windows was used, the t-Student, one ANOVA factor, Pearson correlation and Pearson ‘s chi2 test were applied, considering the values of p < 0.05 to be significant. Results. Differences were found (p < 0.05) between eutrophic and obese for all variables analyzed with the exception of the glib; when comparing obese with and without SM, differences were observed (p < 0.05) for all parameters except for the age, glib and total cholesterol. The 26.2% of obese subjects presented SM. The consumption of fiber of all groups was below the WHO ‘s recommendations and the main source were cereals. Also was Evident difference in the consumption of fiber between obese and eutrophic (p < 0,034), but not between obese individuals with and without SM. An inverse correlation between total fiber consumption and BMI, CC, TA and glib (p < 0.05) was found and between the fiber from fruits with BMI, CC, TA, glib, InSb and triacilglicèrids (p < 0.05), but positive between the fiber from vegetables and BMI, CC and InSb (p < 0.05). Conclusions.Un consum de fibra inferior s’associa amb l’obesitat i els components de SM que la ingesta diària de les fruites sembla exposar un impacte positiu en la salut metabòlica dels nens i adolescents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *