Diagnòstic i maneig de la hipoglicèmia en adults diabètics hospitalitzats: avaluació de competències en un equip professional multidisciplinari de salut

Rev Med Xile 2011; 139: 848-855

ARTICLE D’INVESTIGACIÓ

Diagnòstic i maneig de la hipoglicèmia en adults diabètics hospitalitzats: avaluació de competències en un equip professional multidisciplinari de salut

Competences on hypoglycemia management among healthcare professionals in a clinical hospital

Luis Rojas1, Pablo Achurra2, Felipe Pino2, Pedro Ramírez2, Marcelo Lopetegui2, Luis Manuel Sanhuezaa.a, Luis Villarroel3, b, Andrés Aizman1

1Departamento de Medicina Interna. Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.
2Escuela de Medicina. Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.
3Departamento de Salut Pública. Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.
aBecado de Medicina Interna. Pontifícia Universitat Catòlica de Xile.
bBioestadístico.

Direcció per a correspondència

Background: A tight glycemic control of hospitalized patients increases the risk of hypoglycemia, whose management is not always optimal. Aim: To ASSESS the hypoglycemia management competences of a Multidisciplinary team in a clinical hospital. Material and Methods: An anonymous questionnaire about hypoglycemia management was Answered by 11 staff Physicians, 42 residents and 28 nurses of the department of medicine and critical care unit OFA university hospital. Results: Respondents had a pixen of 60% of correct answers, without significant differences between groups. The Capillary blood glucose level that defineixes hypoglycemia was known by most of the respondents, but the value that defineixes severes episodes was known only by 60%. The initial management and follow up was well known only for severes episodes. Less than 50% o knew the blood glucose value that required continuing with treatment. Conclusions: although most professionals are able to recognize hypoglycemia, the knowledge about is management if Insufficient.

Key words: Emergency medical services; Hypoglicemia; Patient care.

La Diabetis Mellitus tipus 2 és una comorbiditat freqüent en pacients hospitalitzats, estant present en al voltant de 25% dels casos. En aquests pacients la hiperglicèmia s’associa a un augment de la morbimortalitat, temps d’estada i costos17, de manera que el control glicèmic és una important fita a assolir en aquests pacients. No obstant això, el compliment d’aquest objectiu es veu amenaçada pel temor a una de les seves principals complicacions, la hipoglicemia8.

La hipoglicèmia, definida per al pacient hospitalitzat com a lleu quan la glicèmia capil·lar aquesta entre 40 i 69 mg / dl i severa quan és menor a 40 mg / dl9, pot ocórrer tant en pacients no diabètics (en aquest cas és reflex de la gravetat

de la malaltia concomitante1012) com diabètics, sent els factors de risc més freqüents l’edat avançada, malnutrició, càncer actiu, insuficiència renal, malaltia hepàtica i insuficiència cardíaca congestiva13,14. La majoria de les hipoglicèmies són secundàries a falles en l’ajust de les dosis d’insulines o a l’ús de hipoglicemiantes orals quan la ingesta alimentària disminuye15-17 o quan la causa que va generar la hiperglicèmia (per exemple infeccions) es resol i no s’acompanya de un ajust de l’tractament hipoglicemiante. Això ha portat a la Joint Commission on Accreditation of Healthcare a considerar aquests fàrmacs dins dels més peligrosos18.

La incidència d’hipoglicèmia en pacients diabètics hospitalitzats que reben tractament és propera a l’9,5% i en més de la 40% dels casos presenten recurrència de l’esdeveniment. El seu impacte clínic està en discussió. Kosiborod va determinar en un estudi retrospectiu que només aquelles hi-poglicemias que ocorrien en forma espontània s’associaven a major mortalitat i no les induïdes per insulina19. En contraposició a això, Van Der Berghe, va trobar una associació entre hipoglicèmies severes i augment de la mortalitat, però, no va lliurar majors detalles20.

Els pilars fonamentals en el seu enfrontament són la prevención21 i la teràpia. Aquesta última ha de considerar: 1) Evitar aportacions indeguts de glucosa que causin marcades fluctuacions de glicèmia; 2) Conductes que evitin la recurrència, la qual cosa implica un seguiment adequat i perquisició dels factors causals. Aquests punts són crítics ja que és on s’han reportat mancances importants en estudis previos22.

Sent un tema rellevant per a la cura dels pacients hospitalitzats, hi ha pocs estudis que permetin objectivar el nivell de coneixements dels membres de l’ equip de salut respecte a la diagnosi i maneig de la hipoglicemia23 i pràcticament cap estudi ha avaluat el coneixement dels metges a l’respecte.

Per tal motiu, es va realitzar una avaluació de l’grau de coneixements de l’equip de salut (metges de planta, metges residents i infermeres) en un hospital docent respecte a la diagnosi i enfrontament clínic dels esdeveniments hipoglicèmics lleus i severs en pacients adults diabètics hospitalitzats.

Hipòtesi

Es postula que existeix insuficient coneixement sobre el diagnòstic i maneig de la hipoglicèmia. Es creu també que es trobaran diferències entre els diferents estaments, esperant que siguin els metges els més ben preparats.

Objectiu principal

Determinar el nivell de coneixement dels diferents estaments d’un equip de salut en el diagnòstic i tractament immediat de la hipoglicèmia en pacients diabètics hospitalitzats.

Objectiu secundari

Determinar si hi ha diferències en els nivells de coneixement en els diferents tipus de hipoglicèmies i en les etapes de l’ús entre els diferents estaments de l’equip de salut.

Materials i Mètodes

Es va realitzar un estudi observacional, descriptiu i transversal. Es va aplicar un qüestionari anònim a gairebé la totalitat dels metges de planta, metges residents i infermeres que treballaran a les unitats de medicina i cirurgia tant de pacient crític com no crític de l’Hospital Clínic de la Universitat Catòlica de Xile entre febrer i maig de l’any 2009.

el qüestionari es va elaborar amb preguntes relacionades a aspectes diagnòstics, terapèutics i de seguiment basats en definicions de l’American Diabetis Association24 i en el protocol de maneig de Hipoglicemia de Lovelance Medical Center13. Cada pregunta va tenir 4 opcions de resposta per evitar el biaix de tendència central (Annex 1).

El qüestionari va ser validat en dos aspectes: 1) El contingut: mitjançant confrontació entre referents tècnics dels diferents estaments professionals de els serveis d’hospitalització de l’Hospital Clínic de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile (HCPUC) i 2) la forma: el qüestionari va ser aplicat a 20 persones semblants a la mostra que va ser enquestada per així avaluar la comprensió de la redacció de les preguntes i el vocabulari usat.

l’estudi va comptar amb l’aprovació i autorització de la Direcció de l’HCPUC i de el Comitè d’Ètica Local.

Les preguntes de l’qüestionari van abastar situacions de hipoglicèmies segons nivell de glicèmia capil·lar i segons presència de simptomatologia (asimptomàtiques, simptomàtiques i amb compromís de consciència). Els aspectes que van ser avaluats es van agrupar en cinc àrees:

1. Diagnòstic de hipoglicèmia i de la seva severitat. de 2. Maneig terapèutic inicial segons severitat i característiques de l’pacient (és a dir, capacitat per rebre glucosa per via enteral i presència de via venosa). de 3. Temps en què ha de realitzar-se una glicèmia capil·lar de control (Seguiment precoç). de 4. Valor objectiu de glicèmia capil·lar després de la intervenció inicial i que defineix les conductes a seguir. de 5. Monitorització posterior a l’obtenció d’aquest valor de glicèmia capil·lar (seguiment tardà).

Un cop obtingudes les enquestes, es va determinar el percentatge de respostes correctes per a tot el grup enquestat, per a cada estament, per a cada tipus de hipoglicèmia i per a cadascuna dels ítems definits

l’anàlisi estadística de les respostes es va realitzar mitjançant test Anova per comparació de mitjanes entre els 3 grups i es va aplicar la prova de X2 de Pearson per a la comparació de percentatges per cadascuna de les preguntes entre els tres grups descrits. Les diferències es van considerar estadísticament significatives amb un valor de p < 0,05.

Resultats

Aquest qüestionari va ser respost per 11 metges de planta (70% de l’univers total), a 42 metges residents (86%) ia 28 infermeres (72%) pertanyents als serveis de medicina i cirurgia per a pacients crítics i no crítics de l’HCPUC.

Rendiment de l’ grup general

el total d’enquestats va respondre correctament el 60% de les preguntes, sense existir diferències significatives entre els diferents estaments. (Figura 1).

a

a

a

Figura 1. percentatge de respostes correctes dels qüestionaris aplicats a cada estament. No hi va haver diferències significatives entre els grups, (p: 0,93).

a

En relació a la diagnosi de hipoglicèmia:

La definició operacional d’hipoglicèmia va ser correctament identificada pel 100% dels metges de planta, el 92,8% dels metges residents i per el 89,2% de les infermeres. No hi va haver diferències estadísticament significatives entre els grups (p = 0,514).

La definició de hipoglicèmia severa va ser coneguda correctament pel 63,6% dels metges de planta, el 64,2% dels residents i per el 67,8% de les infermeres. Tampoc hi va haver diferències significatives entre els grups (p = 0,945).

En relació a les conductes adoptades en cada situació clínica:

El maneig inicial de la hipoglicèmia va ser respost correctament pel 70,8% dels enquestats, sent aquest percentatge més alt en l’escenari de hipoglicèmies amb compromís de consciència, on el percentatge de respostes correctes va arribar al 85%. El rendiment entre els grups només es va diferenciar a favor dels metges de manera significativa en l’escenari de les hipoglicèmies simptomàtiques no severes (Taula 1).

a

quant a el seguiment precoç, només el 50 a 60% dels enquestats coneixia el lapse de temps en què s’ha de fer una glicèmia capil·lar de control. A l’desglossar els resultats, el coneixement va ser més gran en el cas de les hipoglicèmies amb compromís de consciència i menor en les hipoglicèmies asimptomàtiques (Taula 1). El rendiment va ser parell entre els estaments.

En relació a el coneixement de la valor de glicèmia capil·lar objectiu després de la intervenció inicial i que defineix les conductes a seguir, es van trobar respostes correctes en menys de el 50% dels enquestats (mitjana: 44,4%), sent aquestes més baixes per a les hipoglicèmies amb compromís de consciència. Tampoc es van objectivar diferències significatives entre els diferents estaments.

Va ser en relació al monitoratge posterior o seguiment tardà (conductes que eviten la recurrència de el quadre) on es va obtenir el menor percentatge de respostes correctes (34,9 %), sent els metges de planta (30%) i residents (24,5%) els que van presentar pitjors resultats (infermeres 50%). Van ser també les preguntes relacionades a el seguiment de les hipoglicèmies amb compromís de consciència les que van generar menor percentatge de respostes correctes. Es van trobar diferències estadísticament significatives entre els grups només a l’avaluar el monitoratge de les hipoglicèmies simptomàtiques (Taula 1).

Discussió

Els tres estaments van mostrar un bon nivell de coneixements en el diagnòstic de la hipoglicèmia. No obstant això, aquest no passa a l’hora de definir la seva severitat, el que cobra rellevància a l’definir l’enfrontament terapèutic.

El maneig inicial va ser l’àrea millor resposta per tots els enquestats i va ser l’únic escenari on es va trobar diferència entre els grups (millor en els metges que en les infermeres). Probablement es degui al fet que són els metges els que comunament assumeixen tasques terapèutiques en la pràctica clínica local. No obstant això, creiem que tant el diagnòstic com el tractament inicial de la hipoglicèmia és responsabilitat de tots els estaments que estan en contacte directe amb els pacients, a l’ésser una complicació que requereix d’un maneig immediat.

En aquest mateix escenari, va ser en el grup de pacients amb hipoglicèmia amb compromís de consciència on es va concentrar el major percentatge de respostes correctes, tot i no conèixer el valor glicèmic que generalment les genera (glicèmia capil·lar sota 40 mg / dl). Això podria explicar-se perquè en la pràctica el maneig s’executa en forma similar per als diferents tipus de hipoglicèmia, sense fer diferències d’acord a la severitat d’aquestes. Aquesta situació es tradueix en l’administració de glucosa per via endovenosa o ús de glucagó en pacients que es podrien tractar només amb aigua i sucre, això porta a grans variacions de la glicèmia i ús innecessari de recursos.

El seguiment posterior és crucial per evitar les recurrències, especialment quan la majoria de les causes que la generen (insulines, hipoglicemiantes orals ja administrats, edat avançada, falla renal o baixa ingesta) no poden ser modificats. Va ser en aquest escenari on es van trobar més errors, especialment en la hipoglicèmia sense compromís de consciència i en el seguiment tardà, és a dir, després d’haver obtingut un bon resultat inicial. Això és especialment rellevant ja que aquest és el període on més recurrències es produeixen.

Aquests resultats posen de manifest un insuficient coneixement de l’equip professional hospitalari sobre les definicions teòriques i les conductes clíniques suggerides per la literatura per a l’enfrontament dels episodis hipoglicèmics en pacients adults hospitalitzats. Això adquireix especial rellevància a causa de l’probable impacte en la morbimortalitat i costos associats a l’ocurrència de la hipoglicèmia ia la creixent difusió i implementació d’estrictes esquemes de insulinoteràpia intensificada.

Hi ha escasses publicacions que fa a protocols de maneig de hipoglicèmia en pacients hospitalitzats. Això podria ser degut a la poca importància que se li dóna a aquesta complicació, a una formació deficient a l’respecte tant en pre com en postgrau o a la sensació que el maneig és conegut per l’equip de salut.

Per això, creiem que s’han de realitzar intervencions educatives per a la prevenció de la hipoglicèmia mitjançant la identificació dels pacients amb més risc i la implementació de protocols institucionals per al millor maneig d’aquesta complicació.

La implementació de protocols ha permès teràpies més ràpides i eficients que poden ser aplicades per qualsevol membre de l’equip de salut (infermeres, metges o paramèdics). No obstant això, la seva existència no assegura un millor maneig institucional d’aquesta patologia ja que hi ha el risc de baixa adherència a ellos25. És fonamental llavors vetllar no només per l’existència d’un protocol de maneig, sinó per una implementació activa d’aquest que asseguri el seu ús en forma contínua.

Cal destacar que els algoritmes d’enfrontament han de ser complementats amb conductes per prevenir l’ocurrència, com ara identificar pacients de risc, l’ús de protocols d’insulinoteràpia que considerin esquemes d’insulina basal prandial i l’ús de fulls d’indicacions clares i legibles26, així com també han d’incloure conductes per prevenir la recurrència, com ara investigar la causa (baixa ingesta, error en l’administració, resolució de la causa de la hiperglicèmia, etc.) i ajust de les dosis de insulina13.

Referències

1. Van den Berghe G, Wouters P, Weekers F, Verwaest C, Bruyninckx F, Schetz M, et al. Intensive insulin therapy in the Critically ill patients. N Engl J Med 2001; 345: 1359-1367.

2. Malmberg K, Norhammar A, Wedel H, Rydén L. Glyco-Metabolic state at admission: important risk marker of mortality in conventionally treated patients with diabetis mellitus and acute Myocardial Infarction: long-term results from the Diabetis and Insulin-Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) study. Circulation 1999; 99: 2626-32.

3. Furnary AP, Zerr KJ, Grunkemeier GL, Starr A. Continuous intravenous insulin infusion redueixes the incidence of deep sternal wound infection in diabetic patients after cardiac surgical procedures. Ann Thorac Surg 1999; 67: 352-60.

4. Baker EH, lanaway CH, Philips BJ, Brennan A EL, Baines DL, Wood DM, et al. Hyperglycaemia is associated with poor outcomes in patients admitted to hospital with acute exacerbations of chronic obstructive Pulmonary disease. Thorax 2006; 61: 284-9.

5. Cheung NW, Napier B, Zaccaria C, Fletcher IP. Hyperglycemia is associated with adverse outcomes in patients receiving total parenteral nutrition. Diabetis Care 2005; 28: 2367-71.

6. Frontera IA, Fernández A, Claassen J, Schmidt M, Schumacher HC, Wartenberg K, et al. Hyperglycemia after SAH: predictors, associated Complications, and impact on outeome. Stroke 2006; 37: 199-203.

7. Clement S, Braithwaite SS, Magee MF, Ahmann A, Smith EP, Schafer RG et al, American Diabetis Association Diabetis in Hospitals Writing Committee. Management of diabetis and hyperglycemia in hospitals. Diabetis Care. 2004; 27: 553-91.

8. Turchin A, Matheny ME, Shubina M, Scanlon IV, Greenwood B, Pendergrass ML. Hypoglycemia and Clinical Outcomes in Patients With Diabetis Hospitalized in the General Ward. Diabetis Care 2009; 32: 1153-7.

9. Cryer PE, Davis SN, Shamoon H. Hypoglycemia in diabetis. Diabetis Care 2003; 26: 1902-1912.

10. Shilo S, Berezovsky S, Friedlander I, Sonnenblick el Sr. Hypoglycemia in hospitalized nodiabetic older patient. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 978-82.

11. Mortensen EM, García S, Leykum L, Nakashima B, Restrepo MI, Anzueto A. Association of hypoglycemia with mortality for subjects hospitalized with pneumonia. Am J Med Sci 2010; 339: 239-43.

12. Kagansky N, Levy S, Rimon I, Cojocaru L, Fridman A, Ozer Z, et al. Hypoglycemia es a predictor of mortality in hospitalized elderly patients. Arch Intern Med 2003; 163: 1825-9.

13. Tomky D. Detection, prevention and treatment of hypoglycemia in the hospital. Diabetis Spectr 2005; 18: 39-44.

14. Fischer KF, Lee IA, Newman IH. Hypoglycemia in hospitalized patients: causi and outcomes. N Engl I Med 1986; 315: 1245-1250.

15. Maynard GA, Huynh M, Renvall M. Iatrogenic Inpatient Hypoglycemia: Risk Factors, Treatment, and Prevention: Analysis of Current Practice at an Academic Medical Center With Implications for Improvement efforts. Diabetis Spectr. 2008; 21: 241-247.

16. Varghese P, Gleason V, Sorokin R, Senholzi C, Labbour S, Gottlieb IE. Hypoglycemia in hospitalized patients treated with antihyperglycemic agents. J Hosp Med 2007; 2: 234-40.

17. Smith WD, Winterstein AG, lohns T, Rosenberg I, Sauer BC. Causes of hyperglycemia and hypoglycemia in adult inpatients. Am J Health Syst Pharm 2005; 62: 714-9.

18. “High-alert” médications and patient safety Int J Qual Health Care 2001; 4: 339-40.

19. Kosiborod M, Inzucchi ES, Goyal A, Krumholz HM, Masoudi FA, Xiao L, et al.Relació entre hipoglucèmia espontània i iatrogènica i mortalitat en pacients hospitalitzats amb infart agut de miocardi. JAMA 2009; 301: 1556-64.

20. Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, Meersseman W, Wouters PJ, Milants I, et al. Teràpia intensiva d’insulina a la ICU mèdica. N Engl Jed 2006; 354: 449-61.

21. Franz MJ, Kulkarni K, polonsky WH, Yarborough PC, Zamudio V. Un currículum central per a l’educació de la diabetis. Eds. Diabetis Educació i gestió del programa 4th ed. Chicago, 111. Associació Americana d’Educadors de la Diabetis; 2003.p. 3-18.

22. Garg R, Bhutani H, Jarry A, Pendergrass M. Proveïdor Resposta a la hipoglucèmia induïda per la insulina en pacients hospitalitzats. J Hosp Med 2007; 2: 258-60.

23. Dinardo M, Korytkowski m, Calabrese A. Introducció d’un protocol de tractament hipoglucèmia hospitalitzat: efectes sobre la confiança i el coneixement de les infermeres. Diabetis 2002; 51 (SUPLE 2): A212.

24. Moghissi es, Korytkowski Mt, Dinardo M, associació nord-americana d’endocrinòlegs clínics, associació nord-americana d’endocrinòlegs clínics i associació nord-americana de diabetis. Declaració de consens sobre control glicèmic hospitalitzat. Cura de la diabetis 2009; 32: 1119-31.

25. Anthony M. Tractament de la hipoglucèmia en adults hospitalitzats: un estudi descriptiu. Diabetis Educ 2007; 33: 709-15.

26. Maynard G, Lee J, Phillips G, Fink e, Renvall M. Millora l’ús hospitalitzat de la insulina basal, la reducció de la hipoglucèmia, i el control glucèmic millorat: efecte de comandes estructurades d’insulina subcutani i un algoritme d’insulina. J Hosp Med 2009; 4: 3-15.

Anexo 1. Encuesta Acerca de Conociments en El Diagnòtic i Manejo de la Hipoglicemia en pacients diabéticos hospitalitzats

1. Associació Según La Americana Diabetis (ADA), existeix hipoglicemia cuando la glicemia capilar (o hemoglucot) Es menor de:

a. 90 mg / dl
b. 75 mg / dl
c. 70 mg / dl
d. 80 mg / dl

2. El Término Hipoglicemia Severa Se defineix Cuando La Glicemia Capilar es menor de:

a. 40 mg / dl
b. 60 mg / dl
c. 70 mg / dl
d. 50 mg / dl

3. En un paciente consciente con hipoglicemia sintomática, el primer pas de manjarlo es:

a. Dar Alimentos Vía Oral, d’Acuerdo A Su Régimen Alimentizio.
b. Dar un Vaso d’Aigua Mezclado Con 2 Cucharadas Sopera de Azúcar, El Cual Debe Ingerir en su totalitat.
c. Administració 1 Ampolla de Suero Glucosado al 30% Endovenosa (20 CE) Por Vía Periférica o Central.
d. Administració Un Suero Glucosado al 10% d’un goteo Rápido endovenoso por vía periférica o central.

4. El Primer Control de Glicemia Capile Después de Haber Manejado a un paciente Conciente con hipoglicemia Sintomática debe realitza’t a Los:

a. 5 minutos.
b. 15 minutos.
c. 30 minutos.
d. 60 minutos.

5. En un paciente consciente con hipoglicemia asintomática la medida a tomar es:

a. Dar Alimentos Vía Oral, d’Acuerdo A Su Régimen Alimentitzo, Ya Sea UNCOLACIÓN o Adelantar Su Prexima Comida.
b. Dar un Vaso d’Aigua Mezclado Con 2 Cucharadas Sopera de Azúcar, El Cual Debe Ingerir en su totalitat.
c. Administració 1 Ampolla de Suero Glucosado al 30% Endovenosa (20 CE) Por Vía Periférica o Central.
d. Administració Un Suero Glucosado al 10% d’un Goteo Rápido endovenoso por vía periférica o central.

6. El Primer Control de Glicemia Capilar Después de Haber Manejado a un paciente conciente con hipoglicemia asintomática devia Realitzar-se a los:

a. 60 minutos.
b. 30 minutos.
c. 15 minutos.
d. 5 minutos.

7. El Objetivo Mínimo Esperat de Glicemia Capilar una vez Ejecutado El Manejo Inicial de Hipoglicemia para paciente Conciente sintomático o asintomático es:

a. 60 mg / dl
b. 70 mg / dl
c. 80 mg / dl
d. 90 mg / dl

8. Después d’Alcanzar Un Nivel Adecuado de Glicemia en el Primer Control Glicémico, en paciente Conciente Sintomático, El (Los) Siguiente (s) Control (es) de glicemia Deberán Realitzant:

a. CADA 1 Hora Hasta Obtener 2 Valores Euglicémicos consecutius.
b. CADA 30 MINUTOS Hasta Obtener 2 Valors Euglicémicos Consecutius.
c. El continuar amb els controla habituals.
d. CADA 30 Minutos Hasta Obtener 2 Valores Euglicémicos consecutius.

9. En un paciente inconsciente secundario a una hipoglicemia severa, la primera medida Que Usted tomaría es:

a. LLAMAR AL MÉDICO TRATANTE.
b. Manejar al pacient: avaluar Presencia o Ausencia de Via Venosa i d’Acuerdo A ESO Definir El Manejo.
c. Trasladar un Unidad de Mayor Complejidad.
d. Tomar Examen de Sangre (Glicemia).

10. EL TRATAMIENTO MEDIAMENTOSO QUE USTED UTILIZARÍA PER UN PACIENTE INCONSCIENTE CON HIPOGLICEMIA SERIA:

a. Administració Suero Glucosado al 10% d’un Goteo Rápido por Vía Venosa Periférica o Central.
b. Administració 4 Ampollas de Suero Glucosado al 30% Por Vía Venosa Periférica o Central.
c. Administració de Suero Glucosado al 20% Por Vía Venosa Periférica.
d.Administrar 1 ampolla de sèrum glucosat a l’ 30% intramuscular.

11 . El primer control de glicèmia capil·lar després d’haver manej at a un pacient inconscient amb hipoglicemiay que no respon ha de realitzar-se als :

a . 15 minuts. a b . 10 minuts. a c . 25 minuts. a d. 30 minuts.

12 . El valor mínim esperat de glicèmia capil·lar un cop executat el maneig inicial de hipoglicèmia per pacient inconscient és :

a . 60 mg / dl a b . 70 mg / dl a c . 80 mg / dl a d. 90 mg / dl

13 . Si tot i el maneig inicial el pacient inconscient segueix hipoglicemic la conducta a seguir és :

a . Repetir el tractament medicamentós que va utilitzar com maneig inicial. a b . Administrar 1 ampolla de sèrum glucosat a el 5% endovenosa. a c . Administrar 1 ampolla de sèrum glucosat a l’ 30% endovenosa. a d. Posar sèrum glucosat a l’ 10% a 100 ml / hora .

Recidido el 25 d’octubre de 2010, acceptat el 12 d’abril del 2011.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *