BLOQUEIG DEL NERVI suprascapular I HIDRODILATACIÓN A capsulitis adhesiva de DE L’ESPATLLA

CAS CLÍNIC

BLOQUEIG DEL NERVI suprascapular I HIDRODILATACIÓN A capsulitis adhesiva de DE L’ESPATLLA

Dr. Joan Carles Lluna Arnez1; Dra. Pilar Arostegui Bustillos2; Dra. Ángela María Clara Alanes Fernández3

1 Metge Rehabilitador; Docent Titular Medicina U.M.S.A. responsable: [email protected] de 2 Metge Rehabilitador; CEMERINGG de 3 Docent Titular Medicina UMSA

RESUM

La capsulitis adhesiva es defineix com la pèrdua progressiva de la mobilitat passiva i activa de l’espatlla i s’acompanya de dolor difús que predomina en la regió anterolateral de l’espatlla. La Hidrodilatación és el procediment d’infiltració de solució fisiològica més lidocaïna per la dilatació de la càpsula articular. Bloqueig de l’nervi supraescapular com a finalitat disminuir la omalgia durant la hidrodilatación. Es va realitzar un estudi quasiexperimental, longitudinal, analític de tipus prospectiu en 28 homes i dones entre 36 i 72 anys durant el període de juny 2017 a abril 2018 en el Centre Mèdic de Rehabilitació Integral Geriatria i Gerontologia (CEMERINGG); es va realitzar la hidrodilatación amb 15 cc de solució fisiològica més lidocaïna a el 2% sense epinefrina, a més de realitzar el bloqueig de l’nervi supraescapular (BNSE) mitjançant tècnica de Dangoisse; es va aplicar el test per funcionalitat de l’Espatlla de Constant Murley i de l’escala visual anàloga de el dolor (EVA) a l’inici, a les dues setmanes i a el mes. A tots els pacients es va fer un entrenament bàsic sobre els exercicis de Codman per realitzar-los en domicili. Segons el test de Constant Murley va haver una millora de l’62,3 a les dues setmanes i de 71,3 a el mes de realitzar els procediments invasius; l’EVA va millorar de 7,6 a l’inici a 3,3 a l’mes. Hi ha un interval de confiança de 0,05.

Paraules clau: capsulitis adhesiva de l’espatlla, hidrodilatación, bloqueig de l’nervi supraescapular

ABSTRACT

Adhesive capsulitis is defined as the progressive loss of passive and activi la mobilitat of the shoulder and is accompanied by Diffuse pain that predominates in the anterolateral regió of the shoulder. Hydrodylation is the procedure of Infiltration of Physiological solution més lidocaine for the dilation of the joint capsule. Blockade of the suprascapular nerve es a purpose to decrease the omalgia during hydrodylation. A quasi-experimental, longitudinal, analytical, prospective study was Carried out in 28 men and women between 36 and 72 years of age during June 2017 to April 2018 at the Geriatrics and Gerontology Integral Rehabilitation Medical Center (CEMERINGG); Hydrodilation was performed with 15 cc of Physiological solution més 2% lidocaine without epinephrine, in addition of performing suprascapular nerve block (BNSE) using the Dangoisse technique; the test for functionality of the shoulder of Constant Murley and the visual analog pain scale (EVA) was applied at the beginning, at two weeks and at one month. According to the Constant Murley test there was an improvement of 62.3 at two weeks and 71.3 a month to perform the invasive procedures; the EVA improved from 7.6 at the start to 3.3 a month. There is a confidence interval of 0.05.

Key words: Adhesive capsulitis of the shoulder, hydrodilatation, suprascapular nerve block

INTRODUCCIÓ

L’articulació de l’Espatlla és una articulació de tipus Enartrosis, la qual cosa li permet realitzar tots els moviments corporals, té el desavantatge de ser força inestable en moviments extrems i per tant ser susceptible a patir fàcilment traumatismes, produint lesions o patologies cròniques degeneratives, gran nombre de les quals són possibles de resoldre mitjançant aquesta tècnica mínimament invasiva.

ANATOMIA

el complex articular de l’espatlla està compost per cinc articulacions, esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral, escapulo toràcica i subdeltoidea. La principal articulació de l’espatlla és la glenohumeral, la qual correspon a una articulació sinovial de tipus enartrosis. Està composta per: el cap humeral, rodet glenoideo o labrum de la cavitat glenoidea de l’escàpula, lligaments (glenohumerales, coracoacromial i transvers de l’húmer), manegot rotatoris (músculs supraespinós, infraespinós, subescapular i rodó menor), tendó del cap llarg de bíceps i la càpsula articular (1).

el nervi supraescapular (NSE) (Figura N ° 1) és una branca de l’tronc superior de l’plexe braquial, que es forma per la unió de les arrels C5 i C6. Lliurament innervació als músculs supraespinós i infraespinós.

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Anatomia-del-Nervio-Supraescapular-y-de-sus-Ramas-Sensitivas.

El nervi transcorre posterior a l’ventre inferior de l’omohioideo i entra a la fossa supraespinosa, passant per l’escotadura de l’escàpula, per sota de lligament transvers superior de l’escàpula.Travessa la fossa supraespinosa, per profund a l’múscul supraespinós, envolta la vora lateral de l’espina de l’escàpula, i acaba en el múscul infraespinós. (2)

A més de proporcionar branques als músculs supra i infraespinós, el nervi suprascapular lliurament petites branques a l’lligament coracoclavicular ia la càpsula articular glenohumeral.

capsulitis adhesiva de DE L’ESPATLLA

És una patologia que es caracteritza per pèrdua de l’rang de moviment actiu i passiu associat a dolor progressiu, que afecta principalment els plànols de l’articulació glenohumeral, específicament la rotació externa, donant per resultat fibrosi i contractura de la càpsula articular glenohumeral (3). Aquesta patologia té una prevalença de el 2 a el 5% en la població general, presentant-se més dones que en homes, en edats entre 40 i 60 anys (4).

Va ser descrit per primera vegada l’any 1872 11 com una “periartritis” i posteriorment per Codman (5) l’any 1934 com “espatlla congelat”.

el Comitè d’Extremitat Superior de la International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) , recomana deixar d’usar el terme Capsulitis Adhesiva, utilitzant Rigidesa d’espatlla a qualsevol entitat que limiti la mobilitat d’espatlla, espatlla Congelat ( “Frozen Shoulder”) a aquelles entitats primàries idiopàtiques i Rigidesa d’espatlla Secundàries a aquelles que són conseqüència d’altres processos patològics, com ara fractures, cirurgies, etc. (5).

El quadre clínic presenta clàssicament 3 etapes, la primera anomenada “Fase de congelació”, que és d’inici gradual, però que determina dolor intens, especialment nocturn, sense gran rigidesa articular, que pot durar de 2 a 9 mesos, la segona fase anomenada “Fase congelada”, que pot durar de 4 a 12 mesos en què el dolor es fa més tolerant, però augmenta la rigidesa en diferents moviments, es considera una disminució de 30 graus en 3 plans com característic d’aquesta lesió. La tercera fase és la de la regressió, “Fase de descongelament”, que pot durar entre 5 a 26 mesos. (6)

Material i mètodes

La hidrodilatación mes el bloqueig de l’nervi supraescapular és efectiu en la capsulitis adhesiva de l’espatlla en pacients atesos a CEMERINGG a la ciutat de la Pau?

– Tipus de recerca: Cuasi experimental

– Característiques de l’estudi: Longitudinal

– Tipus d’anàlisi: analític

– En relació a el temps: Prospectiu

Mida de mostra:

– Univers: Pacients que acudeixen a Centre Mèdic de Rehabilitació Integral Geriatria i Gerontologia (CEMERINGG)

– Mostra: Entre els mesos de juny 2017 abril 2018 van acudir a Centre Mèdic de Rehabilitació integral Geriatria i Gerontologia (CEMERINGG) 28 pacients entre homes i dones amb el diagnòstic de Capsulitis adhesiva a espatlla. Mitjançant el programa OPENEPI la mostra recomanada per aconseguir el 95% de fiabilitat i amb un límit de confiança de 5% és de 28 pacients.

Població i lloc :

– Població d’estudi: 19 homes i 9 dones entre 36 i 72 anys d’edat amb el diagnòstic de capsulitis adhesiva a espatlla.

– Lloc: Centre Mèdic de Rehabilitació Integral Geriatria i Gerontologia (CEMERINGG) carrer Juan de Vargas N ° 2115, Miraflores.

Criteris d’inclusió:

– Pacients amb el diagnòstic de capsulitis adhesiva a espatlla.

– Els dos sexes

– Edat compresa entre els 35 i 75 anys d’edat.

– Pacients preocupats per la patologia present en la seva espatlla.

– Capacitat intel·lectual suficient per poder comprendre el procediment invasiu a realitzar-se.

– Motivació i capacitat de col·laboració.

Criteris d’exclusió:

– Intervenció quirúrgica prèvia per capsulitis adhesiva.

– Baixa motivació o col·laboració en el tractament.

– Al·lèrgia a la Lidocaïna. Rebuig a el tractament invasiu.

Materials:

– Test de Constant Murley validat en espanyol. (Quadre N ° 1)

– Escala visual analògica de el dolor.

– Goniómetre.

– Xeringues d’20cc

– Agulles 21G o 19 G x 1y1 / 2

– Solució fisiològica a l’0,9%

– Lidocaïna a el 2% sense epinefrina.

Tècniques:

– Exercicis de Codman (pendulars) són tècniques que fan servir els efectes de gravetat per distendre el cap humeral de la fossa glenoidea. Ajuden a alleujar dolor a través de la tracció moderada i els moviments oscil·lants i proveir primerenca activitat de les estructures de l’articulació i el líquid sinovial.

– Bloqueig de l’nervi supraescapular tècnica de Dangoisse; es traça una línia imaginària de l’angle inferior de l’escapula en forma vertical fins al acròmion, es traça una altra línia a nivell de l’espina de l’omòplat formant-se quatre quadrants; el quadrant superoextern és dividit per una bisectriu i a dos centímetres de la bisectriu es realitza el bloqueig de l’nervi supraescapular. (7) (Figura N ° 2)

a http://www.arydol.es/bloqueo-nerviosupraescapular.php

– Infiltració a l’espatlla per via posterior infraacromial, se situa l’angle posterior de l’acromi es traça una línia vertical des d’aquest angle en sentit cabal, a dos centímetres per sota es direcciona l’agulla en sentit anteromedial cap a la apófisis coracoides. (Figura N ° 3)

a http://fondodeimagen.ser.es/GaleriaImagenes.aspx?ind=6

Procediment:

Els pacients van ser avaluats pel metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació, diagnosticats de capsulitis adhesiva; es va realitzar la hidrodilatación a l’espatlla compromès amb 15 cc de solució fisiològica més 5 cc de lidocaïna a el 2% sense epinefrina; a tots els pacients es va entrenar en rutina bàsica dels exercicis de Codman per realitzar-los dues vegades a el dia en domicili; es va aplicar a cada pacient el Test de Constant Murley, l’escala visual analògica de el dolor i la goniometria a l’espatlla compromès, a l’inici, a les dues setmanes i a el mes de la hidrodilatación.

RESULTATS

El nombre total de pacients va ser de 28, dels quals 19 van ser homes (68%) i 9 dones (32%) ( figura 3). (Quadre N ° 2)

Segons la dominància 20 pacients són dextromanos (71%) i 8 pacients levomanos (29% ). (Figura N ° 4).

Mitjançant l’aplicació de el test de Constant Murley es va poder evidenciar una mitjana general a l’inici de la hidrodilatación va ser de 42.9; 62.3 a les dues setmanes i de 71.3 a al mes; és important considerar que en el test de Constant Murley la puntuació màxim a obtenir és de 100 punts, tenint en compte aquest aspecte a major puntuació millor funcionalitat de l’espatlla, a menor puntuació major compromís de la funcionalitat de l’espatlla. (Figura N ° 5).

L’aplicació de l’escala visual anàloga (EVA) de el dolor va donar una mitjana generalitzat en els pacients de 7.6 / 10 a l’inici de l’tractament, de 4.7 / 10 a les dues setmanes i de 3.3 / 10 a el mes de el tractament. (Figura N ° 6); analitzant aquestes dades es pot evidenciar una franca millora en relació a el dolor que pas de ser moderat (4 a 7/10) a lleu (0 a 3/10).

Recordeu que els moviments de mà són sis i en el present estudi no es va realitzar la goniometria ni l’avaluació de l’adducció, perquè aquest moviment pur en goniometria és de 0 °.

a l’avaluar els moviments de l’espatlla mitjançant la goniometria es van poder obtenir els següents resultats a l’inici i al del mes de l’tractament: Flexió 65 ° / 120 °; Extensió 23 ° / 40 °; Abducció 76 ° / 105 °; Rotació externa 44 ° / 63 °; Rotació interna 49 ° / 61 ° (Figura N ° 7 i quadre N ° 3).

DISCUSSIÓ

Aquesta patologia té una prevalença de el 2 a el 5% en la població general, presentant-se més dones que en homes, en edats entre 40 i 60 anys (4). No s’ha pogut trobar dades estadístiques de Bolívia sobre la prevalença de la capsulitis adhesiva a Bolívia; però dic molt l’atenció que aquesta patologia es presentés amb major freqüència en homes que en dones a diferència de l’estadística internacional.

Moltes investigacions han demostrat beneficis utilitzant teràpies com la recentment descrita. En un estudi controlat doble cec, aleatoritzat, realitzat l’any 2004 (9), va comparar en pacients amb capsulitis adhesiva, l’ús de placebo versus distensió hidràulica amb sèrum i corticoides, va demostrar que l’ús d’aquests últims en pacients amb capsulitis adhesiva amb dolor major a 3 mesos seria millor que el placebo en millorar la funcionalitat de l’espatlla, dolor i rang de moviment a les 3 i 6 setmanes.

la hidrodilatación radiogràficament guiada, amb o sense corticoides, proporciona beneficis a curt termini . La seva efectivitat és similar o superior a la manipulació sota anestèsia, i el seu risc és menor. (10,11); en el present estudi es va poder evidenciar que els rangs articulars evidentment van millorar després de la hidrodilatación i el bloqueig de l’NSE i de la mateixa manera s’evidencio aquesta millora a l’aplicar el test de Constant Murley.

Altres estudis van comparar l’ús de corticoides per si sol versus corticoides associats a distensió capsular, observant que a les 12 setmanes només el rang de moviment mantenia diferències significatives entre els grups, no així la simptomatologia percebuda pel pacient.(12)

No es van trobar estudis on es va associar la hidrodilatación amb solució fisiològica a l’0,9%, lidocaïna a el 2% sense epinefrina més el bloqueig de l’nervi supraescapular; però en el present treball d’investigació es va poder evidenciar la millora en els pacients mitjançant l’aplicació de el test de Constant Murley, escala visual anàloga de el dolor i la goniometria articular.

CONCLUSIONS

La hidrodilatación mes el bloqueig de l’nervi supraescapular és efectiu en la capsulitis adhesiva de l’espatlla; millora el rang articular, la funcionalitat, la qualitat de vida i el dolor a l’espatlla.

RECOMANACIONS

Perllongar el temps dels controls en els pacients.

Afegir protocols de tractament basant-se Exercicis terapèutics i mitjans físics (Ultrasò, LASER, Ones de xoc etc.) per poder evidenciar si hi ha més millora en aquests pacients.

Realitzar estudis similars en grups poblacionals més grans per tenir una millor referència estadística.

Realitzar assaigs clínics aleatoritzats per poder tenir evidència científica més sòlida en base als seus resultats.

Els autors no indiquen conflicte d’interessos en el present treball de investigació.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

1. Lubiecki M, Carr A. Frozen shoulder: past, present and future. J Orthop Surg (Hong Kong). 2007; 15 (1): 1-3.

2. Rouviere, Henry; A. Delmas; Vincent Delmas (2005). Anatomia humana: descriptiva, topogràfica i funcional (11va edició). Elsevier, Espanya. pàg. 194. ISBN 8445813161.

3. Calis M, Demir H, Ülker S, Kirnap M, Duygulu F, Calis HT, Is intraarticular sodium hyaluronate injection an alternative treatment in patients with adhesive capsulitis? Rheumatol Int. 2006; 26 (6): 536-40.

4. Hsu J, AnaKwenze O, Warrender W, Abboud J. Current Review of adhesive capsulitis. J Shoulder Elbow Surg. 2011; 20 (3): 502-514.

5. Bain, G I and Clithrow, H D S. (2015) The Pathogenesis and Classification of Shoulder stiffness. En Shoulder stiffness Current Concepts and concerns, New York, Springer-Verlag.pp 3-20.

6. Codman EA. The Shoulder: Rupture of the Supraspinatus Tendon and Other Lesions in or About the subacromial Bursa. Boston, MA: T Todd Company; 1934.

7. Diercks, R and Ludvigsen, T. (2015) Clinical Symptoms and Physical Examinations. En Shoulder stiffness Current Concepts and concerns, New York, Springer-Verlag, pp155-158.

8. Dangoisse MJ, Wilson DJ, Glynn CJ – MRI and clinical study of an easy and safe technique of suprascapular nerve Blockade. Acta Anaesthesiol Belg, 1994; 45: 49-54.

9. Buchbinder R, Green S, Forbes A, et a l’Arthrographic joint distensió with saline and steroid Improves function and redueixes pain in patients with Painful stiff shoulder: results of a randomised, double blind, placebo controlled trial Annals of the Rheumatic Diseases 2004; 63: 302-309.

10. Jacobs L, Smith M, Shan S, Smith, Koshi M. Manipulation or intra-articular Steroids in the management of adhesive capsulitis of the shoulder, A porspective randomized trial. J Shoulder Elbow Surg. 2009; 18 (3): 348-353.

11. Quarishi NA, Johnston P, Bayer, Crowe M, Chawrabarti A. Thawing the frozen shoulder. A randomized trial comparing manipulation under anaesthesia with hydrodilatation. J Bone Joint Surg Br. 2007; 89 (9): 1197-1200.

12. Gam AN, Schydlowsky P, Rossel I, Remvig L, Jensen EM. Treatment of “frozen shoulder” with distensió and glucorticoid compared with glucorticoid alone. A randomised controlled trial. Scand J Rheumatol. 1998; 27 (6): 425-30.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *