anástrofe

Literatura

A les figures retòriques de dicció, en les quals es modifica la forma el so de les paraules o el seu sintaxi dins de les oracions, es pot situar la anástrofe. Aquesta consisteix en la inversió dels elements d’una oració. Aquest recurs retòric és molt utilitzat per atreure l’atenció de l’lector i ajustar la mètrica en els poemes. A la primera lectura pot causar rebuig però després que es comprèn, pot ser que sigui fixada pel lector. Igualment, es poden observar textos publicitaris on es fa ús de la anàstrofe i també en el refranyer espanyol.

anástrofe

Temes relacionats

Asíndeton, hipèrbaton, hipèrbole

Què és la anástrofe?

la anástrofe és una figura retòrica de dicció que consisteix a invertir de forma violenta l’ordre sintàctic habitual de dues o més paraules d’una oració. Per a alguns especialistes en l’àrea lingüística, la és com una mena de hipèrbaton mentre que d’altres, la cataloguen com una figura retòrica diferent a l’hipèrbaton. No obstant això, els dos casos pertanyen a una figura retòrica de dicció.

En les llengües clàssiques, com el llatí, l’ordre de les paraules tendeix a ser relativament lliure i no es pot observar amb claredat l’ús de la anástrofe.

a diferència de les llengües clàssiques, en les llengües modernes es fa necessari l’ús dels connectors i per aquest motiu, és molt més fàcil identificar aquesta figura literària.

l’ús de la anástrofe suprimeix molt dels connectors dels que fan servir en una oració ordenada sintàcticament; això amb la finalitat d’obtenir efectes melòdics i en la mètrica dels poemes, així com posar èmfasi en la seqüència habitual que ha estat transposada violentament en una oració.

Etimologia

La paraula anástrofe és d’origen grec i significa inversió.

característiques de la anástrofe

Dins de les característiques més representatives de la anástrofe, es poden esmentar les següents.

 • És una figura retòrica de dicció.
 • Consisteix en la inversió de dos o més paraules d’una oració.
 • La inversió es dóna de forma brusca a nivell sintàctic.
 • És utilitzada per produir efectes melòdics o mètrics en una poesia.
 • És molt utilitzada en el refranyer espanyol.
 • Genera interès en el lector.
 • És utilitzada en la poesia per ajustar la mètrica dels versos.
 • És una figura retòrica de dicció.
 • Altera l’ordre lògic de les paraules d’una oració.
 • Sup rime connectors.
 • Destrueix l’ordre sintàctic d’una frase.
 • Tendeix a confondre el lector a la primera lectura.

Usos de la anástrofe

la anástrofe es pot observar en els refranys, en la literatura, en la poesia i en els missatges publicitaris.

el seu ús genera un impacte gramatical en el lector per la forma en què han estat ordenades les paraules, suprimint algunes vegades alguns connectors que tindria una oració amb una sintaxi ordenada.

a més de ser utilitzada en la poesia amb fins mètrics i melòdics, també és enfocada des de la estilística de l’missatge.

Exemples de la anástrofe

Exemple 1

“A Déu pregant, amb el mall donant.”

en aquesta frase que forma part de l’refranyer espanyol, es pot observar l’ús de la anástrofe ja que una inversió en l’ordre de les seves paraules. L’ordre lògic podria ser: Preguem a Déu i donem amb el mall.

Exemple 2

” Era de l’any l’estació florida “

Luis de Góngora

En aquest petit vers de Góngora es pot notar la inversió de les paraules, fent ús de la anástrofe. En aquest vers, el text ordenat podria ser: Era l’estació florida de l’any.

Exemple 3

“Especial fortuna la conducta d’l’home”

En aquesta frase es pot observar la inversió de l’ordre lògic de la frase, col·locant a l’subjecte a la fi de l’oració i suprimint el verb d’aquesta. L’ordre lògic d’aquesta anástrofe seria: La conducta de l’home és una especial fortuna.

Exemple 4

“Túniques cruixen, i ales en bolina

rossa espelmes s’inscriuen a sud clar. “

Rafael Alberti

En aquest fragment de l’poema de Rafael Alberti es pot apreciar que l’ús de la anástrofe suprimeix alguns connectors que no poguessin suprimir si la frase estigués sintàcticament ordenada.Si imaginem l’ordre sintàctic d’aquest vers podríem construir-lo de la següent manera: Cruixen les túniques i en bolina rossa, s’inscriuen les espelmes com ales a sud clar.

Exemple 5

“Gran fortuna la vida té i beneficis atorga.”

En aquesta frase la anástrofe inverteix l’ordre sintàctic lògic de la frase, la qual podria ser (de manera ordenada): la vida té gran fortuna i atorga beneficis.

Exemple 6

“Quan amor crida, sentiments fan mal.”

en aquest exemple, l’ús de la anástrofe permet que se suprimeixin dos connectors. La seva intenció és cridar l’atenció de l’lector fent ús de la metàfora. L’ordre lògic d’aquesta frase seria: Quan l’amor crida, els sentiments fan mal o els sentiments fan mal quan l’amor crida.

Escrit per Valentina Sancler
WhatsApp Twitter Facebook

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *